Coschap Interne geneeskunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Het coschap start met 3 weken Klinisch Trainings Onderwijs (KTO), waarin
o.l.v. docenten expliciet tijd en aandacht is voor klinisch redeneren op
basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden
en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden aan de hand
van contacten met patiënten. In de laatste week van het KTO maak je een
formatieve entreetoets. Tijdens het coschap maak je deel uit van het
(poli)klinisch behandelteam van bijvoorbeeld maag-, darm- en
leverartsen, internisten, longartsen of cardiologen en voer je onder
supervisie van A(N)IOS en stafleden zelfstandig taken uit zoals het
verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een
status, het opstellen van een plan voor aanvullende diagnostiek en
behandeling en het voordragen van een patiënt. Je doet je stages op
diverse verpleegafdelingen en in de polikliniek. Daarnaast doe je
ervaring op in avond- en weekenddiensten. Je ziet daarbij een mix van
acute en chronische patiënten.
Tijdens het coschap formuleer je een klinische vraagstelling en
beoordeel je de bijpassende literatuur in de vorm van een ''critical
appraisal of a topic' (CAT in de vorm van een PICO of referaat).
Ook maak je een opdracht farmacotherapie. Je vraagt actief feedback en
verzamelt die in het elektronische portfolio. Hierin worden ook
Klinische PraktijkBeoordelingen (KPB’s) afgenomen. Kennis van de
klinische condities Interne Geneeskunde, vaardigheden en professioneel
gedrag worden geïntegreerd toegepast en beoordeeld op het
basisartsniveau.

Onderwijsvorm

Werkcollege, training, hoorcollege, practicum, stage

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt uiteen in twee onderdelen:
1. Mondeling examen klinisch redeneren, over deze toets is op Canvas
gedetailleerde informatie te vinden.
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in een cijfer (1-10). De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen behorend bij dit
onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

Duur van de stage: 12 weken, waarvan de eerste 3 weken KTO.

Toelichting Canvas

Voor de Canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCIG15
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. A. Thijs
Examinator dr. A. Thijs
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Training, Overig