Coschap keel-, neus- en oorheelkunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Tijdens het coschap KNO krijg je inzicht in de volle breedte van het
"kleine" vak: je ziet patiënten onder supervisie van A(N)IOS en
stafleden op de polikliniek, in de kliniek en de operatiekamer. Algemene
problemen zoals slechthorendheid, bovenste luchtweginfecties, heesheid,
de gevolgen van het roken e.d. kom je in dit specialistische vak tegen
evenals conservatieve behandelingen en microscopische en endoscopische
operatietechnieken. Je vraagt actief feedback en verzamelt deze in je
digitaal portfolio(scorion).

Onderwijsvorm

Stage

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt voor dit coschap uiteen in twee onderdelen:
1. Schriftelijke toets klinisch redeneren
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in o/v/g. De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen
behorend bij dit onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

2 weken coschap

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak, kun je jezelf middels een code
inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCKNO15
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. J.H. Bretschneider
Examinator dr. J.H. Bretschneider
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.