Coschap Ouderengeneeskunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Dit coschap is verdeeld in 2 weken Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) en
3 weken coschap ouderengeneeskunde. Tijdens het KTO is o.l.v. docenten
expliciet tijd en aandacht voor klinisch redeneren op basis van een
aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden en voor het
aanleren van discipline specifieke vaardigheden.
Tijdens het coschap ouderengeneeskunde ligt het accent op leren a.h.v.
de geriatrische patiënt met de volgende thema's: kenmerken van de
geriatrische patiënt, het geriatrisch model versus het klassieke
medische model, gerontorevalidatie, chronische geriatrische zorg met
veel voorkomende aandoeningen en problemen als voeding, ondervoeding,
balans en mobiliteit, dementie, delier, depressie en slaapstoornissen,
zintuigproblematiek, communicatieproblemen, slikstoornissen,
polyfarmacie, intercurrente aandoeningen, blaasproblematiek en
huidaandoeningen en tenslotte palliatieve zorg en overlijden. Daarnaast
wordt er aandacht besteed aan wetgeving (BOPZ/WGBO en wilsonbekwaamheid)
en komen medisch ethische beslissingen aan de orde. Onder supervisie van
een A(N)IOS of specialist ouderengeneeskunde worden zelfstandig een
aantal patiënten gevolgd.
Tijdens het coschap verzorg je een klinische les voor
ziekenverzorgenden. U vraagt actief feedback en verzamelt deze in je
digitaal portfolio of feedbackboekje.
Hierin kunnen ook Klinische PraktijkBeoordelingen (KPB’s) worden
afgetekend. Kennis van de klinische condities ouderengeneeskunde,
vaardigheden en professioneel gedrag worden geïntegreerd toegepast en
beoordeeld op het basisartsniveau.

Onderwijsvorm

Werkcollege, training, hoorcollege, stage

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt uiteen in twee onderdelen:
1. Schriftelijke toets klinisch redeneren
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in een cijfer (1-10). De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen behorend bij dit
onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst.

Overige informatie

2 weken KTO, 3 weken coschap. Totaal 5 weken.
Coördinator/examinator: mw.dr. A.A. Meiboom

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCOG15
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. A.A. Meiboom
Examinator drs. A.A. Meiboom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Training, Overig