Voorbereidend coschap

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
waarbij studenten de praktische vaardigheden beheersen om de kliniek in
te gaan.

Inhoud vak

De masteropleiding start met een zesweeks Voorbereidend CoschaP (VCP),
dat bestaat uit twee delen: de cursus ‘anamnese en lichamelijk
onderzoek’ en Vaardigheden in de Klinische Praktijk.
Tijdens het voorbereidend coschap word je o.l.v. verschillende
vaardigheidsdocenten getraind in vaardigheden die je tijdens de
coschappen gaat toepassen en verder gaat beheersen. Het onderwijs is
vooral gericht op aanleren en oefenen van de anamnese, het algemeen
lichamelijk onderzoek, het proces van klinisch redeneren inclusief
farmacotherapeutisch redeneren, verslaglegging en voorbehouden
handelingen in een simulatiesetting en in de klinische praktijk. Het VCP
onderwijs vindt grotendeels in het KTC (Klinisch Trainings Centrum) van
het VUmc plaats.

De eerste 3 weken zijn gericht op ‘anamnese en lichamelijk onderzoek’,
farmacotherapeutisch redeneren en verslaglegging. De begeleiding vindt
plaats door arts-docenten, bij de anamnese-trainingen gebeurt dit in
samenwerking met docenten van de afdeling medische psychologie. Tijdens
de anamnesetrainingen worden simulatiepatiënten en acteurs ingezet. Het
lichamelijk onderzoek wordt door de studenten op elkaar geoefend. In
week 4-6, worden de voorbehouden handelingen infuus prikken,
venapunctie, arteriepunctie en blaaskatheterisatie geoefend in een
simulatiesetting en voor venapunctie ook in de praktijk. Ook komen in
deze weken andere klinische vaardigheden zoals reanimatie, het
beoordelen van het ECG, X-Thorax aan bod. Daarnaast start tijdens het
voorbereidend coschap het longitudinale onderwijs over chronische
ziekten, waarbij je in aanraking komt met veelvoorkomende chronische
aandoeningen.

Onderwijsvorm

Training, practicum, werkcollege, stage

Toetsvorm

In het voorbereidend coschap staat het oefenen met vaardigheden en
transitie naar de praktijk centraal. De vaardigheden worden getoetst met
een stationsexamentoets. Professioneel gedrag wordt tussentijds, na 3
weken en aan het eind van het VCP beoordeeld (stagebeoordeling
voorbereidend coschap). De studiepunten worden toegekend indien de
stagebeoordeling VCP en het stationsexamen met een voldoende zijn
afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst en aanbevolen literatuur staat vermeld in de bij het
coschap behorende syllabusklapper.

Overige informatie

Duur van het voorbereidend coschap: 6 weken
Coördinator: mw. MSc. K.E. Ebels

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak word je door de opleiding
ingeschreven. Dit gebeurt ongeveer 3 weken voor de start van het
voorbereidend coschap, mits je inschrijving voor de master in studielink
is afgerond.

Algemene informatie

Vakcode M_MVC15
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator K.E. Ebels MA
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Overig*, Training, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.