Omgaan met maatschappelijke controverses in de klas

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak kent de student een aantal vuistregels voor het
voeren van een gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen en is
in staat om te gaan met de problemen en polarisatie die hierbij kunnen
optreden.

Inhoud vak

Regelmatig kunnen leraren niet om een onderwerp heen waarvan ze weten
dat het gevoelig ligt bij (een deel van de) leerlingen, bijvoorbeeld
omdat het bij de lesstof hoort of omdat het in de actualiteit is. Veel
leraren blijken dat moeilijk te vinden. Voorbeelden zijn terrorisme,
homoseksualiteit, het slavernijverleden en de politieke situatie in
Turkije en Rusland. In dit vak bespreken we de theorie over hoe zulke
controverses in het onderwijs behandeld kunnen worden, en welk
lerarengedrag daarbij hoort.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, rollenspellen.

Toetsvorm

Ontwerp en uitvoering van een les of enkele lessen over maatschappelijke
controverse.

Vereiste voorkennis

Didactiek 1, praktijk 1

Literatuur

Verplicht:
Hess, D. (2009). Controversies in the classroom. The democratic power of
discussion. Taylor & Francis Ltd.
Leegsma, M. (red.) (2017) Extreem in de klas. Isvw Uitgevers.
Schuitema, J., H. Radstake & W. Veugelers (2011). Docenten en de actieve
participatie van leerlingen in klassikale discussies. Amsterdam:
Department of Child Development and Education, Universiteit van
Amsterdam.
Schuitema, J. & Veugelers W. (2013). Docenten en controversiële issues.
Levensbeschouwelijke en politieke thema’s in de vakken biologie en
geschiedenis. Department of Child Development and Education.
Universiteit van Amsterdam: Amsterdam.

Aanbevolen:
Brandsma, B. (2016) Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij
denken. BB in Media.
Kleywegt, M. (2016) Twee Werelden Twee werkelijkheden. Hoe ga je daar
als docent mee om? Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Nussbaum, M. (2018). Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik
op angst als politieke emotie en de crisis van onze tijd. Atlas Contact.

Doelgroep

Vak is bedoeld voor studenten van de lerarenopleiding.

Algemene informatie

Vakcode O_MLOMMCV
Studiepunten 3 EC
Periode P1, P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator J. Quartel MA
Examinator J. Quartel MA
Docenten J. Quartel MA
R.M.C. Canisius
R.B. van der Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Practicum