Praktijk 2

2019-2020

Doel vak

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak.

Inhoud vak

Tijdens de praktijkstage werken studenten aan het verder ontwikkelen van
de kernpraktijken die in het instituutsdeel aan de orde zijn gekomen.
Net als in fase 1 komt de verbinding tussen theorie en praktijk aan de
orde. Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht
als tijdens de instituutsopleiding. Dit betekent dat studenten, samen
met hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de (vak)didactiekcolleges van Didactiek 1 en 2.

Praktijk 2 omvat minimaal 72 klasse-contacturen. Tijdens deze
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in
totaal 240 klassencontacturen voor Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3
worden ten minste 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf
verzorgd, waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger
onderwijs (bovenbouw havo en vwo)

Onderwijsvorm

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Toetsvorm

Voor de beoordeling van het praktijkdeel in fase II maakt de student in
blok 2 of 3 een afspraak met zijn werkplekbegeleider voor een afrondend
lesbezoek. In overleg met de werkplekbegeleider bepaalt de student welke
klas hiervoor het meest geschikt is. Na afloop van dit lesbezoek blikken
de werkplekbegeleider en de student terug op de les. De
werkplekbegeleider beoordeelt het functioneren van de LIO aan de hand
van het Beoordelingsformulier Praktijk Master (bijlage J). De
werkplekbegeleider komt tot een oordeel (= cijfervoorstel). De
werkplekbegeleider onderbouwt de gemaakte keuzes in een paar zinnen op
het Beoordelingsformulier Praktijk Master (bijlage J). Ook de student
schrijft een kort commentaar op de praktijkbeoordeling op het
Beoordelingsformulier Praktijk Master (bijlage J). De student levert
beoordelingsformulier, inclusief commentaar, in bij de VU-mentor in
Canvas. Het cijfer wordt hiermee voorgelegd aan de VU-mentor. Naar
aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VUmentor contact op met de
werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is
formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De
werkplekbegeleider brengt de schoolopleider op de hoogte van het
definitieve cijfer. De student dient voor de rol van Professional,
Pedagoog, Ontwerper en Uitvoerder overwegend op niveau 2 te
functioneren.

De LIO verwerkt de leerpunten uit de praktijkbeoordeling in zijn/haar
terug- en vooruitblik in de
basisproef.

Overige informatie

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling
van Praktijk 1 en Didactiek 1.

Algemene informatie

Vakcode O_MLPRAK_2F
Studiepunten 9 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. A. Handelzalts
Examinator drs. Y.G. Meindersma
Docenten prof. dr. M. Meeter
dr. O.P.M. van Buuren
drs. J. Quartel MA
dr. A. Handelzalts
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. J. Gnodde
J. Quartel MA
drs. L.J. van Well-van Grootheest
R.M.C. Canisius
R.B. van der Vos
drs. H. Stouthart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep