Praktijk 3

2019-2020

Doel vak

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in de onderbouw
en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Inhoud vak

Praktijk 3 omvat minimaal 120 klassencontacturen. Tijdens de
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in
totaal 240 klassencontacturen voor Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3
worden ten minste 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf
verzorgd, waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger
onderwijs (bovenbouw havo en vwo)
In Praktijk 3 gaat de student meer en meer zelf(standig) lesgeven. De
voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider
gedaan.
Op de werkplek komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in het
instituut: vakdidactische verdieping van onderwijsconcepten en
–strategieën, aandacht voor het afstemmen van onderwijs op de behoeften
van individuele leerlingen en het benutten van diversiteit.
Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht als
tijdens het instituutsdeel. Dit betekent dat studenten, samen met
hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de vakdidactiek, de algemene didactiek en indien van
toepassing, in de keuzevakken. Het instituutbiedt hiervoor concrete
handreikingen aan in de vorm van een rubric

Onderwijsvorm

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Toetsvorm

De VU-mentor legt in fase III een lesbezoek af. Voor de beoordeling van
het praktijkdeel van fase III maakt de student in blok 5 of 6 een
afspraak met zijn werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een
afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider
beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk
Master. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een
oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De
werkplekbegeleider
betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen
heeft en de lessen die hij gezien heeft en de schoolopleider baseert
zijn oordeel op deze ‘examenles’.
Naar aanleiding van het cijfervoorstel van de werkplekbegeleider en de
schoolopleider neemt de VU-mentor contact op met de werkplekbegeleider
en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel
eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient
voor alle rollen overwegend op niveau 3 te functioneren.

Algemene informatie

Vakcode O_MLPRAK_3F
Studiepunten 15 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. Y.G. Meindersma
Examinator drs. Y.G. Meindersma
Docenten W. Maas
drs. I. Pauw
drs. H.R. Goudsmit
dr. A. Handelzalts
dr. A.A. Kaal
dr. C.D.P. van Oeveren
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
drs. N.H. Ypenburg
drs. L.A. van der Bruggen
drs. A.J.C. Monquil
prof. dr. M. Meeter
drs. J.K.W. Riksen
dr. O.P.M. van Buuren
drs. S. Donszelmann
drs. J. Quartel MA
drs. E.D. van Noort
drs. J. Gnodde
R.M.C. Canisius
R.B. van der Vos
drs. H. Stouthart
drs. L.J. van Well-van Grootheest
J. Quartel MA
drs. Y.G. Meindersma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege