Arbeids- en Organisatiepsychologie

2019-2020

Doel vak

Het vak Arbeids- en Organisatiepsychologie is een eerste kennismaking
met de belangrijkste thema’s, onderzoeksmethoden en praktische
toepassingen van de Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Inhoud vak

Tijdens het vak komen drie globale onderwerpen aan bod: fundamenten van
de arbeid- en organisatiepsychologie (wat is het en hoe onderzoek je
het?), industriële psychologie (personeelspsychologie) en
organisatiepsychologie (sociale psychologie en organisatiegedrag). Deze
globale thema’s zijn vervolgens onderverdeeld in een aantal
kernonderwerpen, zoals werkprestatie, individuele verschillen,
personeelsselectie, beoordeling, training, arbeidsmotivatie, stress,
besluitvorming, leiderschap, diversiteit en werken in teams.

Onderwijsvorm

Werkgroepen en hoorcolleges
Contacturen: 252 (11 college, 22 werkgroep, 6 tentamen, 213 zelfstudie)

Toetsvorm

Twee schriftelijke tentamens

Literatuur

- Landy, F. J., & Conte, J. M. (2013). Work in the 21st century: An
introduction to Industrial and Organizational Psychology (5th ed.).
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Aanvullende boekhoofdstukken en artikelen

Overige informatie

In 2017-2018 zijn de colleges grotendeels in het Nederlands. Vanaf 2018-
2019 zullen de colleges in het Engels worden gegeven.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege, de werkgroepen en voor het tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BARORPS
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator A.R. Cook
Examinator A.R. Cook
Docenten dr. K.W. Wawoe
A.R. Cook

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep