Bachelor these Universitaire Pabo

2019-2020

Doel vak

Tijdens het B-these project integreer je de kennis en vaardigheden die
je in drie jaar studie van je Bachelor hebt opgedaan. In het B-these
project ontwikkel je jouw wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en
laat je zien dat je in staat bent om onder begeleiding een
wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover te rapporteren voor een
wetenschappelijk en een niet-wetenschappelijk publiek. Daarnaast
verwerf je kennis en inzicht in het specifieke terrein van onderzoek
waar de B-these betrekking op heeft.
Na het schrijven van de B-these ben je in staat: a) een onderzoeksvraag
te onderbouwen; b) een kleinschalig wetenschappelijk onderzoek te
plannen; c) een kleinschalig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren;
d) op systematische wijze verzamelde literatuur kritisch te analyseren;
e) (verworven) data te analyseren en interpreteren f) bevindingen van
onderzoek en analyse in verslag neer te leggen dat voldoet aan de
gestelde wetenschappelijke criteria; g) bevindingen van het onderzoek te
beschrijven voor een niet-wetenschappelijk publiek; h) eigen onderzoek
te evalueren.

Inhoud vak

De inhoud van het B-these project ligt op het onderzoeksterrein van een
van de subdisciplines van de Pedagogiek. Voorafgaand aan periode 4 word
je ingedeeld op een onderwerp. Er wordt gestart met de B-these binnen
het vak Methodologie 3 door het schrijven van het onderzoeksvoorstel
(met de onderzoeksvraagstelling en – opzet). In het onderzoeksvoorstel
onderbouw je je onderzoeksvraag.
Tijdens de B-these zelf voer je je onderzoek uit, rapporteer je hierover
en werk je de relatie tussen onderzoeksvraag, onderbouwing, analyse van
onderzoekgegevens en interpretatie van onderzoeksgegevens nader uit. Je
wordt in een groepje begeleid door een docent die specifieke kennis
heeft over jouw onderwerp. Elke student heeft een eigen unieke
onderzoeksvraag.
Er zijn grofweg drie fasen te onderscheiden (die elkaar in de praktijk
vaak overlappen): 1) Uitvoeren van het onderzoek (dataverzameling) 2)
analyse van de gegevens en 3) verslaglegging van het onderzoek
(abstract, inleiding, methode, resultaten, discussie) voor zowel
wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk publiek.

Onderwijsvorm

Indivueel werken + werkgroepen met begeleider

Toetsvorm

Schriftelijke opdracht: de B-these

Vereiste voorkennis

Om te kunnen intekenen voor de B-these dienen alle vakken uit het eerste
jaar van de Universitaire Pabo gehaald te zijn. Om te kunnen starten met
de B-these moet het B-these onderzoeksvoorstel met een voldoende zijn
afgerond binnen de cursus Methodologie 3.

Algemene informatie

Vakcode P_BATHPA2
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.R. Bouwer
Examinator dr. I.R. Bouwer
Docenten dr. I.R. Bouwer
dr. J.C. de Schipper
dr. A. Schinkel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: