Cognitive Psychology for AI

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met de Cognitieve Psychologie (traditioneel ook wel
Functieleer genoemd): de studie van menselijke hersenfuncties, zoals
waarnemen, aandacht, leren, geheugen, taal, beslissen en
probleemoplossen alsmede hun biologische basis. Er wordt ingegaan op
belangrijke theorieën, experimentele paradigma’s, onderzoeksresultaten
en mogelijke controverses. In de coglabexperimenten maakt men ‘hands on’
kennis met verschillende aspecten van de cognitieve psychologie.

Inhoud vak

In de cursus komt een breed spectrum aan onderwerpen aan bod, waaronder
perceptie, aandacht, geheugen, taal, beslissen, probleemoplossen en
signaaldetectie. Kennis van deze fundamentele hersenfuncties is
essentieel voor het begrijpen, verklaren en voorspellen van menselijk
gedrag. De belangrijkste theoretische kaders, experimentele paradigma’s
en methoden om menselijke functies te meten passeren de revue, van
gedragsmaten tot hersenfysiologie en neuroimaging (EEG/fMRI/TMS).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.
Er zijn in totaal 12 hoorcolleges waarin de stof op hoofdlijnen wordt
doorgenomen. Naast de colleges zullen er zelfstandig experimenten moeten
worden uitgevoerd via Coglab 5. Op basis van de uitkomsten van deze
experimenten zal per experiment een verslag geschreven moeten worden
over het experiment, de resultaten en de interpretatie hiervan. Het
uitvoeren van deze experimenten en het schrijven van de verslagen is
verplicht. De experimenten kunnen online via
coglab 5 uitgevoerd worden en resultaten worden automatisch gegenereerd.
Het cijfer voor de coglabverslagen bepaalt 15% van het eindcijfer.

Toetsvorm

Multiple-choice tentamen. Het tentamen telt voor 85% mee bij de bepaling
van het eindcijfer en 15% wordt bepaald door de punten voor de coglab
verslagen.

Literatuur

1. Goldstein, E.B. Cognitive Psychology: Connecting Mind,
Research, and Everyday Experience
2. Coglab 5 (online access)
3. Reader over Signaal Detectie Theorie (verschijnt op Canvas).

Overige informatie

Dit vak wordt alleen nog gegeven voor de studenten van de opleiding
Lifestyle Informatics.

Alle studenten worden geacht alle onderdelen van de cursus te volgen.
Het cijfer voor de coglabverslagen
wordt bepaald door middeling van alle verslagen. Het niet uitvoeren van
een experiment of indienden van een verslag betekent dat er voor dat
verslag nul punten worden toegekend. Indien het cijfer voor coglab
onvoldoende is (lager dan 5.5), zal
er geen tentamencijfer toegekend worden. Het cijfer voor coglab blijft
één jaar geldig. De coglabverslagen moeten tijdens de cursus ingediend
worden en kunnen niet later worden ingehaald of overgedaan. Eventuele
vrijstellingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de
Examencommissie.

Algemene informatie

Vakcode P_BCOGPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.J. Godijn
Examinator dr. R.J. Godijn
Docenten dr. R.J. Godijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege