Filosofie voor Pedagogen

2019-2020

Doel vak

Studenten verwerven een eerste inzicht in wat filosofie is, maken kennis
met het gedachtegoed van de belangrijkste Westerse filosofen en met
enkele belangrijke vraagstukken van de filosofie in relatie tot de
pedagogiek. Concrete leerdoelen zijn:
- Je kunt de historische en maatschappelijke context van de voor
de westerse cultuur bepalende filosofen herkennen en onderscheiden
- Je kunt het gedachtegoed van de grote denkers van de westerse
filosofie identificeren en interpreteren
- Je kunt de belangrijkste filosofische visies op de mens en in
het bijzonder van de ontwikkeling van het denken over identiteit
beschrijven en interpreteren
- Je kunt filosofische teksten die betrekking hebben op de
wijsgerige grondslagen van de pedagogiek interpreteren, analyseren,
bekritiseren en evalueren
- Je kunt een onderwerp op het raakvlak van wetenschapsfilosofie
en pedagogiek analyseren en beoordelen

Inhoud vak

Het vak is in meerdere opzichten een introductie in de filosofische
aspecten van de pedagogiek. Het beoogt in de eerste plaats een inleiding
te geven op het werk en de historische context van de denkers die de
Westerse cultuur mede vorm hebben gegeven. Deze filosofen worden zoveel
mogelijk bestudeerd in relatie tot thema’s die van belang zijn voor de
pedagogiek. Daarnaast worden argumentatieve en reflectieve vaardigheden
geoefend. In het bijzonder het geven van kritisch en beargumenteerd
commentaar door middel van schriftelijke opdrachten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en responsiecollege. Individuele opdrachten.

Toetsvorm

Tentamen (combinatie van mc-vragen en open vragen) en opdrachten
(bestaande uit (i) een essayopdracht en (ii) een aantal
zelfstudieopdrachten die samen met de inbreng in de werkcolleges worden
beoordeeld ('academische houding')). Het cijfer voor het tentamen (70%
van het eindcijfer) en het cijfer voor de opdrachten (30% van het
eindcijfer) moeten beide voldoende zijn en mogen elkaar niet
compenseren.
De twee deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin
de resultaten zijn behaald.
Het cijfer voor de opdrachten is het gewogen gemiddelde voor (i) de
essayopdracht (15% van het eindcijfer) en (ii) het cijfer voor het
onderdeel 'academische houding' (15% van het eindcijfer).

Literatuur

Reader Filosofie voor studenten Pedagogiek.

Algemene informatie

Vakcode P_BFIPEDA
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator dr. E. Koster
Docenten dr. E. Koster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: