Gezin, Opvoeding en Hulpverlening

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen van dit vak:
Studenten:
1. kunnen de kenmerken en functies van gezinnen en hulpverlening
beschrijven en uitleggen.
2. kunnen belangrijke theorieën en onderzoeksresultaten over gezin,
opvoeding, hulpverlening en ontwikkeling van kinderen beschrijven,
onderscheiden en vergelijken.
3. kunnen diverse concepten van opvoeding en ontwikkeling beschrijven en
vergelijken en kunnen deze identificeren en classificeren in het
dagelijks leven (bijv. gedrag, opvoedingsstijlen,
opvoedingsvaardigheden, gehechtheid, partnerschap, transitie naar
ouderschap, gen-omgevingscorrelatie).
4. kunnen de samenhang tussen diverse aspecten van gezin, opvoeding en
hulpverlening analyseren en beoordelen, ook in dagelijkse situaties,
vanuit verschillende theoretische kaders en modellen.
5. kunnen onderzoek naar en theorie over gezinnen, opvoeding en
hulpverlening beschrijven, vergelijken en beoordelen o.a. op basis van
literatuur en toepassen op observaties van dagelijkse situaties.
6. kunnen wetenschappelijke informatie correct en toegankelijk mondeling
en schriftelijk communiceren naar verschillende doelgroepen.

Inhoud vak

Opgroeien in een gezin is erkend als één van de rechten van kinderen.
Gezinnen zijn er echter in heel diverse vormen en maten. Orthopedagogen
hebben de taak om optimale opvoeding en ontwikkeling te bevorderen.
Daarom is het belangrijk om het verschijnsel "gezin" van binnen en van
buiten te leren kennen. Wat is een gezin? Hoe verandert opvoeding als
kinderen ouder worden? Hoe verschillen relaties binnen gezinnen (ouder
relaties, broertjes en zusjes, en ouder-kind relaties) en waarom? Onder
welke omstandigheden verloopt opvoeding zonder problemen en waarom gaat
het soms mis? Hoe gaan gezinnen om met uitdagingen (bv. trauma,
scheiding, ziektes, beperkingen) en welke invloed hebben deze op
ontwikkeling en opvoeding? Welke rol kan (ortho)pedagogische
hulpverlening spelen als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan? Dit
vak geeft je vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van diverse
werkvormen antwoord op deze vragen.

De hoorcolleges richten zich op een selectie van onderwerpen rondom
opvoeding, gezinnen en hulpverlening. We denken dat het belangrijk is om
een grondige basis te leggen over onderwerpen die de belangrijkste
pijlers vormen van onze kennis over gezinnen, opvoeding en
hulpverlening. De hoorcolleges zijn daarom theoretisch georiënteerd en
geven een overzicht van wetenschappelijk onderzoek, en theoretische
modellen met betrekking tot alledaagse en bijzondere opvoedproblemen.
Tijdens de parallel lopende werkgroepen wordt geoefend met de stof door
middel van verschillende opdrachten, activiteiten en discussie. Ook
oefenen studenten vaardigheden die ze in hun praktijk als (ortho)
pedagoog nodig hebben (bv. gespreksvaardigheden, schriftelijke en
mondelinge communicatie).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
De werkgroepen zijn verplicht.

Toetsvorm

- Twee tentamens met open vragen en multiple choice vragen
- Verschillende opdrachten en actieve participatie in de werkgroepen
Deel 1 sluit af met een deeltoets. Deel 2 sluit af met een eindtoets. In
de eindtoets aan het eind van deel 2 wordt de leerstof van deel 1 en
deel 2 getoetst.
Het gemiddelde van de deeltoets en de eindtoets vormt het eindcijfer van
het vak. Dit eindcijfer moet een voldoende zijn om het vak te kunnen
afronden.
Aanwezigheid en actieve participatie bij de werkgroepen is een
voorwaarde voor het kunnen behalen van dit vak;
ook is het maken van een overkoepelende video-opdracht verplicht.
Er is 1 herkansing voor beide tentamens. In de herkansing wordt de stof
van deel 1 en deel 2 getoetst.

Literatuur

Holden, G. W. (2014). Parenting: A dynamic perspective (2nd edition).
Sage: Thousand Oaks, CA. ISBN-13: 978-1483347486
Verschillende wetenschappelijke artikelen.

Overige informatie

Studie uren: 252 (26 hoorcollege, 40 werkgroep, 6 tentamen, 180
zelfstudie).

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamen-gelegenheid via VUnet. Dit kan vanaf 3 september Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, ze worden daarvoor ingedeeld via Canvas.

Toelichting Canvas

De studiehandleiding met daarin de voorbereidingsopdrachten is te vinden
op Canvas. Er wordt van studenten verwacht

Algemene informatie

Vakcode P_BGEOPHU
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.M. Willemen
Examinator dr. A.M. Willemen
Docenten dr. A.M. Willemen
dr. J.C. de Schipper
prof. dr. C. Schuengel
dr. M. Oosterman
N. de Custer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.