Gezin, Opvoeding en Hulpverlening voor PA2

2019-2020

Doel vak

Studenten:
1. kunnen de kenmerken en functies van gezinnen en hulpverlening
beschrijven en uitleggen.
2. kunnen belangrijke theorieën en onderzoeksresultaten over gezin,
opvoeding, hulpverlening en ontwikkeling van kinderen beschrijven,
onderscheiden en vergelijken.
3. kunnen diverse concepten van opvoeding en ontwikkeling beschrijven en
vergelijken en kunnen deze identificeren en classificeren in het
dagelijks leven (bijv. gedrag, opvoedingsstijlen,
opvoedingsvaardigheden, gehechtheid, partnerschap, transitie naar
ouderschap, gen-omgevingscorrelatie).
4. kunnen de samenhang tussen diverse aspecten van gezin, opvoeding en
hulpverlening analyseren en beoordelen, ook in dagelijkse situaties,
vanuit verschillende theoretische kaders en modellen.
5. kunnen onderzoek naar en theorie over gezinnen, opvoeding en
hulpverlening beschrijven, vergelijken en beoordelen o.a. op basis van
literatuur en toepassen op observaties van dagelijkse situaties.
6. kunnen wetenschappelijke informatie correct en toegankelijk mondeling
en schriftelijk communiceren naar verschillende doelgroepen.

Inhoud vak

Opgroeien in een gezin is erkend als één van de rechten van kinderen.
Gezinnen zijn er echter in heel diverse vormen en maten. Orthopedagogen
hebben de taak om optimale opvoeding en ontwikkeling te bevorderen.
Daarom is het belangrijk om het verschijnsel "gezin" van binnen en van
buiten te leren kennen. Wat is een gezin? Hoe verandert opvoeding als
kinderen ouder worden? Hoe verschillen relaties binnen gezinnen (ouder
relaties, broertjes en zusjes, en ouder-kind relaties) en waarom? Onder
welke omstandigheden verloopt opvoeding zonder problemen en waarom gaat
het soms mis? Hoe gaan gezinnen om met uitdagingen (bv. trauma,
scheiding) en welke invloed hebben deze op ontwikkeling en opvoeding?
Dit vak geeft je vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van
diverse werkvormen antwoord op deze vragen.

De hoorcolleges richten zich op een selectie van onderwerpen rondom
opvoeding en gezinnen. We denken dat het belangrijk is om een grondige
basis te leggen over onderwerpen die de belangrijkste pijlers vormen van
onze kennis over gezinnen en opvoeding. De hoorcolleges zijn daarom
theoretisch georiënteerd en geven een overzicht van wetenschappelijk
onderzoek, en theoretische modellen met betrekking tot alledaagse en
bijzondere opvoedsituaties. Tijdens de parallel lopende werkgroepen
wordt geoefend met de stof door middel van verschillende opdrachten,
activiteiten en discussie. Ook oefenen studenten vaardigheden die ze in
hun praktijk als (ortho)pedagoog nodig hebben (bv. gespreksvaardigheden,
schriftelijke en mondelinge communicatie).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
De werkgroepen zijn verplicht

Toetsvorm

- Een tentamen met multiple choice vragen
- Verschillende opdrachten en actieve participatie in de werkgroepen
Aanwezigheid en actieve participatie bij de werkgroepen is verplicht.

Literatuur

Holden, G. W. (2014). Parenting: A dynamic perspective (2nd edition).
Sage: Thousand Oaks, CA.
ISBN-13: 978-1483347486
Verschillende wetenschappelijke artikelen.

Doelgroep

Dit vak is alleen bedoeld voor PA2 studenten.

Overige informatie

Studie uren: 168 (14 hoorcollege, 28 werkgroep, 3 tentamen, 123
zelfstudie).

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, de hoorcolleges en de eerste tentamengelegenheid via VUnet.

Toelichting Canvas

De studiehandleiding is te vinden op de Canvas pagina van dit vak.
Verwacht wordt dat studenten voorbereid naar de werkgroepen komen.

Algemene informatie

Vakcode P_BGOHPA2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.M. Willemen
Examinator dr. J.C. de Schipper
Docenten dr. A.M. Willemen
prof. dr. C. Schuengel
dr. M. Oosterman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep