Inleiding in de Pedagogiek

2019-2020

Doel vak

Inleiding in de Pedagogiek kent hoorcolleges en werkgroepen waarin
doelen worden nagestreefd op het gebied van inhoudelijke kennis en
academische vaardigheden. Studenten maken kennis met het brede veld van
de pedagogiek, zowel de theorie als de praktijk. Studenten verwerven
kennis van centrale concepten in de pedagogische theorie en praktijk en
verwerven inzicht in verschillende opvattingen over dat wat in het
belang van het kind is. In de werkgroepen leren studenten vaardigheden
om literatuur te analyseren en evalueren, te reflecteren op implicaties
van wetenschappelijke inzichten op de praktijk en om informatie, ideeën
en oplossingen schriftelijk en mondeling te kunnen overbrengen op
anderen.

Inhoud vak

Inleiding in de Pedagogiek is het eerste vak van de opleiding. Daarmee
is een van de functies van het vak: oriëntatie op pedagogische
wetenschappen als universitaire opleiding en voorbereiding op een
pedagogische loopbaan. Centraal in die oriëntatie staat het belang van
het kind. Het vak geeft een overzicht van de verschillende
subdisciplines Pedagogiek op de VU. In de colleges wordt uiteengezet hoe
wetenschappelijk onderzoek en de bijhorende theorieën verschillende
aspecten van het belang van het kind dienen. In de werkgroepen ligt het
accent op het leren beoordelen en benutten van kennis. Het ontwikkelen
van een genuanceerde kijk op kennis staat centraal. Van studenten wordt
verwacht dat zij de aangeboden kennis actief tot zich nemen en kritisch
bevragen en ook bedenken wat de betekenis is van deze kennis voor
opvoeding en onderwijs. Tevens oefenen studenten met elkaar hoe zij deze
kennis kunnen gebruiken in het onderbouwen en legitimeren van het
pedagogisch handelen.

Onderwijsvorm

Elke week wordt aan een thema gewerkt in twee werkgroepen en het
hoorcollege. De studenten bereiden de werkgroepen voor met opdrachten.
Deze opdrachten worden besproken in de werkgroepen. In het college wordt
het thema verdiept en centrale punten uitgelegd. Ook zal een bezoek aan
een pedagogische professional gebracht worden.

Toetsvorm

-Tentamen
- Essay opdracht
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen (er mogen maximaal 3
werkgroepen gemist worden).

Het eindcijfer wordt pas toegekend als aan de taaltoets is
voldaan.

In periode 2 kan het tentamen herkanst worden.

Indien het vak niet met een voldoende is afgesloten, moet het jaar erop
het vak opnieuw worden gevolgd.

Literatuur

In dit vak wordt gebruik gemaakt van artikelen en documenten die door
studenten zelf via de bibliotheek (www.ub.vu.nl) worden opgezocht.

Overige informatie

Contacturen: 168 (14 hoorcollege, 28 werkgroep, 3 tentamen, 2
werkbezoek, 121
zelfstudie).

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen zich voor dit vak niet intekenen via VUnet. Zij worden ingetekend door de studieadministratie. .

Algemene informatie

Vakcode P_BINLPED
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.M. Willemen
Examinator dr. A.M. Willemen
Docenten prof. dr. C. Schuengel
prof. dr. M.E.J. Raijmakers
dr. A.M. Willemen
dr. M. van der Veen
dr. S. Kef
dr. A. Tharner

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.