Kinderen en Nieuwe Media

2019-2020

Doel vak

Kinderen gaan steeds jonger online. Veranderingen in hun mediagebruik
brengen nieuwe vragen met zich mee voor ouders, onderwijzers,
orthopedagogen en beleidsmakers. Dragen nieuwe media wel bij aan de
ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en zo ja, onder welke voorwaarden?
Het doel van de cursus is om aan de hand van theorie en empirisch
onderzoek antwoorden op zulke vragen te zoeken. Aan het einde van de
reeks analyseer je een bestaand praktijkprobleem en kom je met een
mogelijke oplossing.

Inhoud vak

Aan het begin van de cursus zullen we ons bezighouden met kwesties als:
Wat is er precies nieuw aan nieuwe media? In hoeverre bepaalt de
technologie wat gebruikers ermee doen en in hoeverre bepalen zij dat
zelf? Op welke manieren gebruiken kinderen – van baby tot puber –
technologie en waardoor wordt dat gebruik beïnvloed?

Vervolgens komen enkele overkoepelende thema’s aan bod waarin dieper
wordt ingegaan op een bepaald aspect van het mediagebruik van kinderen.
Voorbeelden van deze thema’s en vragen die daarin onder meer naar voren
komen, zijn:
- cognitie: werken nieuwe media denkluiheid in de hand?
- emotie: wat voor invloed hebben nieuwe media op empathie?
- relaties: wat zijn de gevaren en mogelijkheden van social media?
- privacy: is anonimiteit verleden tijd door de opkomst van nieuwe
technologieën?
- professionals: hoe kunnen nieuwe media worden ingezet om professionals
te ondersteunen?

In de hoorcolleges worden theoretische modellen en concepten behandeld
die in de werkcolleges worden gebruikt om concrete praktijkproblemen te
analyseren. We werken hierbij volgens de principes van probleemgestuurd
onderwijs, waarbij deels in groepsverband en deels individueel (in de
vorm van zelfstudie) wordt gewerkt. Aan het einde van de cursus
rapporteer je individueel en met medestudenten een passende en
wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor een bestaand
praktijkprobleem.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges (probleemgestuurd onderwijs).

Toetsvorm

Opdrachte en Tentamen

Literatuur

In de cursus wordt het boek ‘Schermgaande jeugd’ van Patti Valkenburg
(2014) gebruikt. Aanvullende teksten worden nader bekendgemaakt.

Doelgroep

De cursus is gericht op iedereen met een interesse in de rol van nieuwe
media in de levens van kinderen, jong en oud, maar is met name
interessant voor studenten Pedagogische en Onderwijswetenschappen,
Sociale Wetenschappen en Communicatiewetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode P_BKNWMED
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator E.C.M. Heppe
Examinator E.C.M. Heppe
Docenten dr. A. Tharner
E.C.M. Heppe

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: