Leerling, Onderwijs en Begeleiding

2019-2020

Doel vak

Doel van het vak is studenten deelgenoot te maken van gefundeerde
discussies over de vraag wat ‘goed onderwijs’ is - als visie en als
praktijk, daarbij rekening houdend met de maatschappelijke betekenis van
onderwijs (i.e., cultuuroverdracht, vorming van autonome en kritische
deelnemers aan culturele praktijken) en de kind-factoren (i.e.,
individuele leerlingkenmerken op cognitief, sociaal en emotioneel vlak)
die het onderwijs in verloop en opbrengsten beïnvloeden.

Inhoud vak

In dit vak wordt de verbinding gelegd tussen algemene
onderwijspedagogische ideeën en praktijken en belangrijke
orthopedagogische begrippen (kind-gerelateerde factoren en problemen die
een rol spelen in het onderwijs). Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Centrale onderwijspedagogische begrippen (o.a. mens- en
maatschappijbeelden achter onderwijs, pedagogische kwaliteit van
onderwijs en functie van onderwijs) en actuele onderwijspedagogische
begrippen (bv. multiculturaliteit en toetsing), en

- Cognitieve, sociale en emotionele kind-gerelateerde factoren die het
onderwijs kunnen beïnvloeden, waarbij wordt gekeken vanuit de
verschillende perspectieven van kind, ouder, leerkracht, school (etc.)
naar de specifieke onderwijsbehoeften die horen bij de meest
kind-gerelateerde problemen die zich in de onderwijspraktijk voordoen
(bv. gedragsproblemen en -stoornissen, ontwikkelingsstoornissen).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen, één opdracht (Pitch). Er wordt getoetst na
5 weken en na 10 weken.

Toetsvorm

- Tussentoets (combinatie van open vragen en meerkeuzevragen) en
eindtoets (combinatie van open vragen en meerkeuzevragen). Weging beide
45%.

- De opdracht (Pitch) telt voor 10% mee in het eindcijfer.

- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen

Aan het eind van het studiejaar kan het vak herkanst worden.

De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin ze
behaald zijn.

Literatuur

- Klarus, R. & Wardekker, W. (2011). Wat is goed onderwijs? Bijdragen
uit de pedagogiek. Den Haag: Boom Uitgevers.

- Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (Reds.). (2014). Handboek
jeugdhulpverlening, deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen
en jongeren met problemen. Leuven: Acco.

- Aanvullende artikelen die via de studiehandleiding bekend worden
gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamen-gelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, ze worden daarvoor ingedeeld via Canvas

Algemene informatie

Vakcode P_BLEONBE
Studiepunten 9 EC
Periode P5+6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator F.M. van der Wilt MSc
Examinator F.M. van der Wilt MSc
Docenten dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
dr. M. Dobber
F.M. van der Wilt MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.