Methodologie 3: Pedagogische wetenschappen

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus Methodologie 3 is de student een goede voorbereiding
te bieden op het schrijven van één van de belangrijkste producten van de
bacheloropleiding: de B-these. Wie iets wil onderzoeken, maakt daarbij
gebruik van wetenschappelijke methoden. De pedagogiek kent wijsgerige,
kwalitatieve en kwantitatieve empirische
tradities, die in deze cursus alle aan bod komen. Wat zijn de
consequenties voor kinderen die getuige of slachtoffer zijn van
huiselijk geweld? Wat is het effect van een bepaalde interventie tegen
pesten op school? Wat is de rol van leesstrategiegebruik bij begrijpend
lezen? Op welke manier veranderen de spelactiviteiten van kinderen in
groep 1 tot en met 4? Het zijn vragen die met behulp van methoden uit de
verschillende tradities onderzocht kunnen worden. In Methodologie 3 zul
je je verder verdiepen in deze methoden en leren hoe je hierin een keuze
maakt om zodoende je eigen onderzoeksvraag te kunnen onderzoeken.

Inhoud vak

Bij methodologie 3 verdiep je je verder in de verschillende
onderzoeksmethoden binnen de pedagogiek (zo leer je meer over
kwalitatief onderzoek, mixed methods onderzoek en single case studies).
Het doel van de cursus is om je voor te bereiden op het (onder
begeleiding) opzetten van onderzoek voor de B-these. De cursus is er dan
ook vooral op gericht om eerder opgedane kennis te integreren en toe te
passen ten behoeve van je B-these. Je leert bijvoorbeeld hoe je een
goede onderzoeksvraag kunt formuleren en onderbouwen en hoe je bestaand
onderzoek kritisch kunt beoordelen. Je leert een onderzoeksvoorstel te
schrijven volgens de APA-richtlijnen en je leert bevindingen van
wetenschappelijk onderzoek ook toegankelijk op te schrijven voor leken
(dissemineren).

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges welke zijn onder te verdelen in
kenniscolleges en toepassingscolleges. In kenniscolleges worden nieuwe
methoden
die belangrijk zijn in pedagogisch en onderwijsonderzoek besproken en
wordt hiermee geoefend. In toepassingscolleges wordt
kennis die in eerdere cursussen (statistiek en methodologie) en eerdere
colleges is opgedaan toegepast, ter voorbereiding van het B-these
onderzoek. Aanvullend op de colleges zijn er verplichte werkgroepen
waarin wordt geoefend met de (nieuw) opgedane kennis en vaardigheden.
Daarnaast plan je zelf een aantal bijeenkomsten in met je B-these
begeleider ten bate van het B-these voorstel.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een tentamen aan het einde van de
cursus (periode 4). Het onderzoeksvoorstel - een individuele opdracht -
dat in de werkgroepen wordt geschreven, wordt beoordeeld door de
begeleidende docent.
Het tentamen bestaat uit open vragen, waarin nagegaan wordt of je de
kennis en inzicht, opgedaan tijdens colleges en door het lezen van de
literatuur, kunt reproduceren dan wel toepassen.
Beide onderdelen (i.e., tentamen en onderzoeksvoorstel) moeten met een
voldoende (beide min. 5,5) worden afgerond. Onvoldoendes kunnen niet
gecompenseerd worden.
Het eindcijfer van Methodologie 3 wordt voor 2/3 bepaald door het
tentamencijfer en voor 1/3 door het cijfer voor het onderzoeksvoorstel.

De volledige B-These, die ingeleverd wordt aan het einde
van periode 6, zal apart beoordeeld worden.

Literatuur

Bij een aantal onderwerpen zal worden teruggevallen op het basisboek van
Methodologie 2 (Whitley en Kite).
Verder wordt er gebruik gemaakt van recente onderzoeksartikelen; deze
worden tijdig via Canvas bekend gemaakt.
Voor het schrijven van de B-these wordt aangeraden (niet verplicht):
APA. (2013). Publication manual of the American Psychological
Association (6th Edition). Washington DC: APA.
Soudijn, K. (2005). Onderzoeksverslagen schrijven: Praktische
handleiding bij het schrijven van scripties en andere werkstukken voor
het hbo en wo. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Overige informatie

Aanwezigheid is verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten tekenen zichzelf in voor het vak, HC en tentamen. Indeling in werkgroepen wordt gedaan door docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BM3PEDA
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Examinator dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
Docenten dr. A.F. Kortekaas-Rijlaarsdam
dr. J.C. de Schipper
prof. dr. D.J. de Ruyter
dr. A. Schinkel
dr. M. Huizinga

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.