Methodologie 2

2019-2020

Doel vak

- Vergroten van kennis van onderzoeksdesigns en methodologie in de
empirische gedragswetenschappen
- Integreren van kennis van methodologie, statistiek en meten en
diagnostiek door het zelfstandig uitvoeren, analyseren en rapporteren
van een empirisch onderzoek.

Inhoud vak

Tijdens Methodologie 2 kun je alles uit de kast halen. Je gebruikt je
kennis over psychologische of pedagogische theorieën, je kennis van
designs, statistiek, en meten en diagnostiek om samen met een aantal
medestudenten zelfstandig een empirisch onderzoek op te zetten, uit te
voeren en over de resultaten daarvan (individueel) te rapporteren.
Daarnaast vergroot je je methodologische kennis door een aantal
onderwerpen uit te diepen. Aan de orde komen onder andere:
experimentele, non-experimentele en single-subject designs, interne,
externe en ecologische validiteit, meta-analyse, power-analyse,
sampling, ethiek.

Onderwijsvorm

Een hoorcollege en een werkgroep per week gedurende periode 5 en 6.
Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Tentamen en eindopdracht. Het eindcijfer is het ongewogen gemiddelde van
het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor de eindopdracht. Beide
moeten voldoende zijn.
- Het multiple choice tentamen toetst de theoretische kennis behandeld
in Kite & Whitley (2018) en tijdens de hoorcolleges en telt voor 50% mee
voor het eindcijfer.
- De eindopdracht toetst inzicht in en beheersing van het opzetten,
uitvoeren en rapporteren van empirisch wetenschappelijk werk en telt
voor 50% mee voor het eindcijfer.

Literatuur

Een aantal boeken heb je al eerder gebruikt.
- Syllabus Methodologie 2 via Canvas
- Computerprogramma SPSS verkrijgbaar via Surf.
- Pallant, J. (2013). SPSS Survival Manual. McGraw Hill.
- Starreveld, P.A. (2018). Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek
(4de Editie). Amsterdam: Boom.
- Kite, M.E. & Whitley, B.E. (2018). Principles of Research in
Behavioral Science (4th Edition). New York: Routledge. (60 euro bij de
VU boekhandel.)

Overige informatie

Colleges en werkgroepen in het Engels, of colleges en werkgroepen in het
Nederlands, afhankelijk van de gekozen studievariant.

De werkgroepen (aanwezigheid verplicht) worden bij voorkeur in het
B2-jaar gevolgd en zijn slechts beperkt toegankelijk voor herkansers.

De deelcijfers (tentamen en eindopdracht) behouden hun geldigheid in de
studiejaren volgend op het studiejaar waarin ze zijn behaald. Bij het
voldoende halen van de eindopdracht is opnieuw deelname aan de
werkgroepen niet nodig.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. Ook tekenen zij zelf in voor de werkcolleges. Als de eindopdracht al behaald is in het vorige studiejaar, is opnieuw deelname aan de werkgroepen niet nodig. Je hoeft je in dat geval niet opnieuw in te tekenen voor de werkgroepen.

Aanbevolen voorkennis

Methodologie 1
Statistiek 2

Algemene informatie

Vakcode P_BMETHOD_2
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D.J. Heslenfeld
Examinator dr. D.J. Heslenfeld
Docenten dr. D.J. Heslenfeld

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege