Neuropsychologie voor Pedagogen

2019-2020

Doel vak

Het overkoepelend leerdoel van de cursus is dat je het functioneren en
disfunctioneren van het brein kunt beschrijven, begrijpen en uitleggen
in relatie tot (stoornissen in) gedrag, cognitie en emotie. De nadruk
ligt op de neuropsychologie van het kind, en op thema’s en stoornissen
waar (ortho)pedagogen mee te maken krijgen.

De sub-leerdoelen zijn:
– Je kunt de bouw en werking van het zenuwstelsel/brein benoemen en
uitleggen
– Je kunt de neurale basis beschrijven van onze motorische, emotionele
en psychologische/cognitieve functies (zintuiglijke waarneming, denken,
leren, aandacht, geheugen, taal, executieve functies, sociale cognitie,
et cetera)
– Je kunt aan de hand van de opgedane kennis stoornissen in
bovengenoemde functies herkennen, en uitleggen wat hun neurobiologische
grondslagen zijn
– Je kunt inschatten wat de rol is van de onderwijs- en
opvoedingsomgeving bij het ontstaan, in stand houden of verergeren van
problemen
– Je kunt kennis van en inzichten in (de ontwikkeling van) het brein
toepassen (bij de aanpak van problemen) in onderwijs- en
opvoedingspraktijken

Inhoud vak

Neuropsychologie voor Pedagogen is opgebouwd uit twee delen, zowel ten
aanzien van het boek als de werkgroepen/hoorcolleges. Het eerste deel
betreft een algemene inleiding in de relatie tussen lichamelijke
processen (met name de werking van het zenuwstelsel/brein), cognitie en
gedrag. In het tweede deel komen onderwerpen/thema’s, problemen,
stoornissen, en klinische populaties aan de orde die voor
(ortho)pedagogen relevant zijn.

De reden voor de tweedelige opbouw is gelegen in het feit dat basale
kennis van de anatomie en werking van de hersenen nodig is om inzicht te
krijgen in de neurobiologische basis van (stoornissen in) zintuiglijke
waarneming, motoriek, geheugen, aandacht, executieve functies, leren,
taal, stress, sociale cognitie, et cetera, en daarmee in de ‘evidence
base’ van onderwijs-, begeleidings-, en behandelingsmogelijkheden.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit hoorcolleges (minimaal 7) en werkgroepen (14).

Toetsvorm

– Eindtoets bestaande uit multiple choice- en open vragen.
– Eventueel paper of wiki over neuropsychologisch thema (wordt nog nader
bepaald).
Voldoen aan de aanwezigheidsplicht voor de werkgroepen is voorwaardelijk
voor het halen van het vak.

Literatuur

- Kolb, B & Whishaw, I.Q. (2015, 7th edition). Fundamentals of Human
Neuropsychology. New York: Worth Publishers.
- Overige literatuur zoals boekhoofdstukken en artikelen: wordt t.z.t.
bekend gemaakt (zie Studenthandleiding en Canvas)

Overige informatie

Dit vak is een voorwaarde voor de registratie-eisen NVO.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. De indeling in werkgroepen wordt gedaan door de docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BNEUPED
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. van der Schoot
Examinator dr. M. van der Schoot
Docenten dr. M. van der Schoot

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.