Ontwikkelingspsychologie voor Pedagogen

2019-2020

Doel vak

Studenten kunnen:
- de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie
beschrijven en uitleggen wat volgens de betreffende theorie de drijvende
kracht is achter de ontwikkeling;
- wetenschappelijke concepten op het terrein van de
ontwikkelingspsychologie in eigen woorden uitleggen en parafraseren;
- de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling op de domeinen cognitie,
taal, zelf, sociaal begrip, sociaal-emotioneel functioneren, moraliteit,
interactie met leeftijdgenoten en in de lichamelijke ontwikkeling
benoemen en illustreren aan de hand van voorbeelden;
- beschrijven hoe de ontwikkeling op de verschillende domeinen onderling
samenhangt en in concrete gevallen uitleggen hoe de ontwikkeling op het
ene domein van invloed is op de ontwikkeling op een ander domein;
- ontwikkelingspsychologische kennis en theorieën toepassen op
praktische vraagstukken.

Inhoud vak

In dit vak wordt een overzicht gegeven van theorieën en bevindingen die
betrekking hebben op de normatieve ontwikkeling van kinderen en
adolescenten. Per domein (emotie, zelf, moraliteit, cognitie, interactie
met leeftijdgenoten) worden de belangrijkste ontwikkelingsissues en
uitkomsten beschreven. Daarbij wordt telkens in het bijzonder aandacht
besteed aan de wisselwerking met de opvoedings- en onderwijsomgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

- Tentamen (meerkeuze- en open vragen)
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen (er mogen maximaal 3
werkgroepen gemist worden).

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, ze worden ingedeeld door de docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BONTPED
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. T. Olthof
Examinator dr. T. Olthof
Docenten dr. T. Olthof

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.