Onderwijsleerprocessen in de Klas: Onderzoek in de Praktijk

2019-2020

Doel vak

Het overkoepelende doel van deze cursus is het leren ontwerpen van een
onderwijspedagogisch onderzoek en het schrijven van een wetenschappelijk
onderzoeksvoorstel. Er worden verschillende onderzoeksvaardigheden
geoefend die van belang zijn bij het schrijven van een wetenschappelijk
onderzoeksvoorstel. Hierbij wordt een deel van de empirische cyclus
doorlopen met stappen als probleemanalyse, literatuuronderzoek en
onderzoeksopzet.

Inhoud vak

Deze cursus is gerelateerd aan de cursus ‘Onderwijsleerprocessen in de
klas: Theoretische benaderingen’. De theoretische kennis die bij die
cursus is opgedaan, zal gebruikt worden bij het ontwerpen en schrijven
van een onderzoeksvoorstel. Hierbij zullen de opgedane kennis en
vaardigheden bij eerdere methoden-vakken goed van pas komen. In de
huidige cursus wordt daarbij wel expliciet gefocust op
onderwijspedagogisch onderzoek. De technieken die aan bod zijn gekomen
bij de vaardigheidscursussen ‘Gespreksvaardigheden’ (B1),
‘Observatievaardigheden’ (B1) en ‘Interviewvaardigheden’ (B2) kun je in
deze cursus ook goed gebruiken. De cursus sluit bovendien aan bij
‘Leerling, Onderwijs en Begeleiding’ (B1), waarin aandacht is besteed
aan de betekenis van visies op onderwijs en onderwijspraktijken. Tot
slot bereidt de cursus voor op het schrijven van een wetenschappelijk
onderzoeksvoorstel bij ‘Methodologie 3’ (B3) en het schrijven van de
B-these (B3).

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit werkgroepen verspreid over periode 5 en 6. De
werkgroepen zijn gericht op de begeleiding van het ontwerpen van een
onderwijspedagogisch onderzoek en de verslaglegging daarvan in de vorm
van een onderzoeksvoorstel. Er wordt daarbij gewerkt in een
onderzoekscommunity. Het geven van constructieve feedback en het
verwerken daarvan is dan ook een belangrijk aspect in deze cursus.
Daarnaast gaan we aan de hand van (opinie)artikelen met elkaar in
discussie over vragen als: ‘wat is de waarde van onderwijspedagogisch
onderzoek?’, ‘waarin verschilt dit onderzoek van andere typen
onderzoek?’ en ‘wat is de rol van de onderzoeker in onderwijspedagogisch
onderzoek?’. Via Discussion Board op Canvas kunnen discussiepunten of
kritische vragen worden gesteld over de literatuur. Er geldt een
aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen; er mogen maximaal drie
werkgroepen gemist worden.

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met het schrijven van een wetenschappelijk
onderzoeksvoorstel. Daarnaast geeft de student een mondelinge
presentatie over een discussiepunt op het gebied van
onderwijspedagogisch onderzoek.
De cursus kan worden afgerond als het onderzoeksvoorstel op tijd is
ingeleverd, beide
onderdelen (onderzoeksvoorstel en presentatie) met een voldoende zijn
beoordeeld en er voldaan is aan de aanwezigheidsplicht bij de
werkgroepen. Voor het onderzoeksvoorstel en de presentatie dient
minimaal een ruwe score van 5,5 gehaald te zijn om de cursus met een
voldoende te kunnen afsluiten. Het onderzoeksvoorstel telt voor 90% mee
met het eindcijfer en de presentatie telt voor 10% mee. Indien het
eindcijfer een onvoldoende is, is er –in overleg met de tutor en de
coördinator – in de zomer één herkansingsmogelijkheid waarbij je de kans
krijgt om de cursus alsnog met een voldoende af te ronden. Indien de
cursus niet met een voldoende wordt afgesloten, moet het gehele vak het
jaar erop opnieuw worden gevolgd.

Literatuur

In deze cursus wordt gewerkt met artikelen van verschillende auteurs. De
teksten die ter voorbereiding op de werkgroepen gelezen moeten worden,
zijn online te vinden via Google Scholar of de e-library van de VU.
Daarnaast is het expliciet de bedoeling dat je de literatuur uit de
cursus ‘Onderwijsleerprocessen in de klas: Theoretische benaderingen’
gebruikt bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel.

Op het gebied van kwalitatief onderzoek wordt het volgende boek
gebruikt:
- Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Den Haag: Boom
Lemma Uitgevers. (beschikbaar als e-book via ubvu.vu.nl)

Overige informatie

Belangrijk om te weten is dat deze cursus is gerelateerd aan de
theoretische cursus ‘Onderwijsleerprocessen in de klas: Theoretische
benaderingen’ (P_BPMONKL), en vormt het praktijkdeel hiervan. Beide
vakken zullen apart getoetst worden.

Afwijkende intekenprocedure

LET OP: Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren in januari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BPMONKO
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator F.M. van der Wilt MSc
Examinator F.M. van der Wilt MSc
Docenten F.M. van der Wilt MSc
dr. M. van der Veen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep