Praktijken van Pedagogische Hulpverlening: Theoretische Benaderingen

2019-2020

Doel vak

Na je afstuderen kom je mogelijk als orthopedagoog in een gezin, waarin
sprake is van ernstige opvoedingsproblemen. Wat doe je dan? Hoe begin
je? En dan? Hoe zeker ben je van jezelf en wat heb je aan
hulpverleningstechnieken in je bagage? In deze cursus focussen we op het
verwerven van theoretische kennis over pedagogisch handelen.
Verklaringen
voor problematiek en inzicht in interventies worden vanuit verschillende
benaderingen toegelicht. Er is aandacht voor toepassing van kennis en de
praktijk van de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en onderwijs. Het
ontwikkelen van vaardigheden voor het analyseren en ontwerpen van
pedagogisch en hulpverlenend handelen staat centraal. In het vak
'Praktijken van pedagogische hulpverlening: Interventie en onderzoek'
zal de uitvoering van een interventie en effectmeting hiervan centraal
staan.

Inhoud vak

In dit onderdeel verdiepen studenten zich in directe pedagogische
hulpverlening aan kinderen (bv. interventies en begeleiding) en
opvoeders (bv. advies, ondersteuning, begeleiding). De basis van veel
van de methodieken voor hulpverlening wordt gevormd door een beperkt
aantal theoretische kaders, zoals de leertheorie, gehechtheidstheorie,
systeemtheorie en psychodynamische theorieën. Daarnaast zijn er
specifieke werkwijzen, zoals solution-focused therapy en cognitieve
gedragstherapie. Aan de hand van case-studies zal effectmeting vanuit
verschillende theoretische kaders worden toegelicht. Dit zijn ook
voorbeelden van de toepassing van interventies in de praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte werkgroepen (1 x hoorcollege en 2 x
werkgroepen per week).

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

Verplichte tentamenliteratuur:
- J. Hermanns; C. van Nijnatten; F. Verheij; Bohn Stafleu Van Loghum
2005. Handboek jeugdzorg deel 1; stromingen en specifieke doelgroepen
- Nader te bepalen:
Facultatieve literatuur: afhankelijk van gekozen thema. Wordt bekend
gemaakt via Canvas en gedeeltelijk zelf gezocht.

Overige informatie

Parallel aan ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening: Theoretische
benaderingen’ zal het vak ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening:
Interventie en onderzoek’ (vakcode P_BPMPRPI) worden aangeboden. De
praktische implementatie en onderzoek zal binnen ‘Praktijken van
pedagogische hulpverlening: Interventie en onderzoek’ plaatsvinden.
Studenten dienen zich voor beide vakken afzonderlijk in te tekenen.

Afwijkende intekenprocedure

Let OP: Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren in januari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BPMPRPH
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C.S. Jonkman
Examinator J. Huijgens-van Roon MSc
Docenten dr. A. Tharner
M.C.D. Putman
dr. C.S. Jonkman
dr. P.S. Sterkenburg
J. Huijgens-van Roon MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum