Praktijken van Pedagogische Hulpverlening: Interventie en Onderzoek

2019-2020

Doel vak

In het vak ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening: Theoretische
benaderingen’ staan verschillende theoretische invalshoeken van
pedagogische interventies centraal. Deze invalshoeken passen de
studenten toe in concrete hulpverleningssituaties bij het vak
’Praktijken van pedagogische hulpverlening: Interventie en onderzoek’.
De cursus besteedt aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om de
werkzame bestanddelen van methodieken ook daadwerkelijk te realiseren
binnen de pedagogische hulpverlening.
Na de cursus PPH kunnen studenten:
❒ Een opvoedings- en een hulpverleningssituatie analyseren met behulp
van de theorieën over de pedagogische praktijk en van hieruit de keuze
voor hulpverleningstechnieken onderbouwen.
❒ Een op de theorie gebaseerde interventie plannen, uitvoeren en
evalueren.
❒ Wetenschappelijke publicaties over opvoeding en ontwikkeling gebruiken
bij het kritisch reflecteren op een hulpverleningsplan.
❒ Kritisch reflecteren op (eigen) persoonseigenschappen en intuïtieve
kennis die het pedagogisch handelen kunnen bevorderen of belemmeren.
❒ Rapporteren over de interventie: integreren van wetenschap en
praktijk.
❒ De culturele/interpersoonlijke verschillen binnen de
hulpverleningsrelatie her- en erkennen (diversiteit sensitief
vakmanschap) en weten hoe je via een open dialoog met de ander hierover
in gesprek kunt komen.

Inhoud vak

In dit onderdeel gaat het om toepassing van pedagogische hulpverlening
aan kinderen (bv. interventies en begeleiding) en opvoeders (bv. advies,
ondersteuning, begeleiding). De student analyseert een zelfgekozen
hulpverleningssituatie met behulp van de theoretische kaders over de
pedagogische praktijk. Op basis van de analyse maken studenten de keuze
voor hulpverleningstechnieken en kunnen deze onderbouwen. Op een
systematische wijze wordt een interventie geadviseerd en in de praktijk
toegepast. Er is veel
aandacht voor effectmeting van interventies. In de cursus is ook
specifiek aandacht voor de hulpverlener zelf binnen het
hulpverleningsproces en reflectie op het eigen leerproces.
Persoonseigenschappen en de eigen achtergrond
kunnen een rol spelen binnen de hulpverlening aan kinderen en opvoeders.
In dit vak ga je voor het eerst de theoretische kennis uit je opleiding
vertalen naar de pedagogische praktijk.

Onderwijsvorm

Verplichte werkgroepen (peer review, opdrachten)
Praktijkopdracht (portfolio).

Toetsvorm

Portfolio met o.a. interventieverslag, reflectieverslag, peer review
formulieren.

Literatuur

Nader te bepalen.
Facultatieve literatuur: afhankelijk van gekozen thema. Wordt bekend
gemaakt via Canvas en gedeeltelijk zelf gezocht.

Overige informatie

Parallel aan ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening: Interventie en
onderzoek’ zal het vak ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening:
Theoretische benaderingen’ (vakcode: P_BPMPRPH) worden aangeboden. De
praktische implementatie en onderzoek zal binnen ‘Praktijken van
pedagogische hulpverlening: Interventie en onderzoek’ plaatsvinden.
Binnen ‘Praktijken van pedagogische hulpverlening: Theoretische
benaderingen’ zal de focus zijn op theoretische kennis en inzicht.
Studenten dienen zich voor beide vakken afzonderlijk in te tekenen.

Afwijkende intekenprocedure

LET OP: Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren in januari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BPMPRPI
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C.S. Jonkman
Examinator dr. C.S. Jonkman
Docenten dr. C.S. Jonkman
dr. P.S. Sterkenburg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep