Psychologische Gespreksvaardigheden 2: Professionele Vaardigheden

2019-2020

Doel vak

Het vak Psychologische Gespreksvoering 2: Professionele Vaardigheden
bouwt voort op het vak Psychologische Gespreksvoering 1:
Basisvaardigheden. Het doel van dit vak is het leren toepassen van de
verschillende basisvaardigheden in 3 belangrijke praktijksituaties:
presenteren, interviewen en conflict mediatie. In de eerste twee
bijeenkomsten staan in het teken van presenteren. Je leert een pakkende
inleiding te geven op je presentatie en ondersteunende PowerPoint
slides voor je presentatie te maken. Vervolgens wordt er in twee
bijeenkomsten aandacht geschonken aan het houden van een gestructureerd
selectie-interview. Je schrijft een sollicitatiebrief en stelt je CV op,
waar je feedback op krijgt, en leert om op basis van deze informatie
interviewvragen te bedenken. In de laatste twee bijeenkomsten maak je
kennis met de wereld van conflict mediatie. Door middel van testen krijg
je inzicht in je eigen conflict gedrag en door middel van diverse
rollenspelen oefen je je vaardigheden om conflicten op te lossen.

Inhoud vak

Professionele gespreksvaardigheden zijn onmisbaar op het moment dat je
voor een organisatie gaat werken. In de curses staan de volgende
aardigheden centraal: presenteren, interviewen en conflict mediatie. In
al deze situaties is het belangrijk dat je bepaalde
basisvaardigheden bezit. Zo moet je bijvoorbeeld aandachtig kunnen
luisteren, goede vragen kunnen stellen, accuraat kunnen samenvatten wat
iemand heeft gezegd en constructieve feedback kunnen geven. Veel van
deze vaardigheden leer je door te doen, niet alleen op je werk, maar ook
daarbuiten. In de opleiding wordt de basis gelegd tot de ontwikkeling
van deze vaardigheden, die in de praktijk van de organisatie worden
aangescherpt en verfijnd. In het vak Psychologische Gespreksvoering I
heb je al kennis gemaakt met de basisvaardigheden. In dit practicum
zullen deze kort worden herhaald en vervolgens in verschillende
praktijksituaties worden toegepast.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
Contacturen 85 (18 werkgroep, 67 zelfstudie)

Toetsvorm

- Bij elk thema (presteren, interviewen, en conflicthantering) hoort een
opdracht. Voor elke opdracht krijg je een apart cijfer en het eindcijfer
bestaat uit het gemiddelde van deze drie cijfers. Alle drie de
opdrachten moeten worden
ingeleverd en dienen met een voldoende te worden afgerond.
- Aanwezigheidsverplichting bij de werkgroepen

Literatuur

Van der Molen, H.T & Gramsbergen-Hoogland, Y. H. (2018). Communication
in Organizations: Basic Skills and Conversation Models, 2nd Edition.
Abingdon, United Kingdom: Routledge.
(+artikelen)

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak en de werkgroepen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BPSG2PV
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator
Examinator dr. D.M. Dekker
Docenten dr. D.M. Dekker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Training