Pedagogische Vragen in Historisch Perspectief

2019-2020

Doel vak

Hoe wij het kind zien, wordt sterk beïnvloed door de tijd en cultuur
waarin wij leven. Elke tijd heeft zijn eigen visie op kind, opvoeding en
onderwijs. Zo zijn er in de loop van de geschiedenis uiteenlopende
antwoorden gegeven op de vraag wat de beste manier van opvang en
behandeling van probleemkinderen is. En wie in het verleden duikt, merkt
dat de klachten over ‘de jeugd van tegenwoordig’ al heel oud zijn.
Het vak Pedagogische Vragen in Historisch Perspectief (PVHP) besteedt
aandacht aan de geschiedenis van het pedagogische denken en biedt
inzicht in de langetermijnveranderingen in opvoedings- en
onderwijspraktijken. Daarbij worden de ontwikkelingen in hun sociale en
culturele context geplaatst. Kennis van het verleden helpt ons
hedendaagse verschijnselen en actuele ontwikkelingen beter te begrijpen.

Inhoud vak

Aan de hand van weekthema’s wordt de geschiedenis van de pedagogiek, het
onderwijs en de jeugdzorg behandeld. Aan de orde komen onder andere
belang en betekenis van ‘grote pedagogen’, veranderende kindvisies, de
opkomst van de orthopedagogiek en de processen van verschoolsing,
academisering en pedagogisering.
In de hoorcolleges worden de grote lijnen geschetst, centrale thema’s
nader toegelicht, en de nodige aandacht besteed aan de contextualisering
van de centrale pedagogische processen in het verleden. Tijdens de
werkgroepen worden de thema’s door de studenten nader onderzocht en aan
de hand van casussen verder uitgediept.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

- Tentamen (1/3e van het eindcijfer)
- Interviewopdracht in duo's (2/3e van het eindcijfer)
- Zowel het tentamen als de interviewopdracht dienen beide met een
voldoende (5,5) afgerond te worden
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen (er mogen maximaal 3
werkgroepen gemist worden)

In de loop van het studiejaar is er een herkansingsmogelijkheid van het
tentamen. Indien het vak niet met een voldoende is afgesloten, moet het
jaar erop het gehele vak opnieuw worden gevolgd (tentamen,
interviewopdracht, werkgroepen).

Literatuur

Weijers, I. (2013, 7e druk). De creatie van het mondige kind.
Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg. Amsterdam: SWP. ISBN
9789066658905.
Overige literatuur (online of via ub.vu.nl beschikbaar) wordt in
studenthandleiding bekend gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, indeling voor de werkgroepen wordt gedaan door de docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BPVRHIS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J. Exalto
Examinator dr. J. Exalto
Docenten dr. J. Exalto

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.