Samenspel van Genen en Omgeving

2019-2020

Doel vak

Inzicht in het belang van en de huidige stand van zaken m.b.t.
gedrags-en humane genetica en de toepassingen binnen de psychologie en
psychiatrie.

Inhoud vak

Tijdens dit vak wordt het belang van het samenspel van genen en omgeving
voor gedrag en ziekte besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de
stand van zaken m.b.t. de genetica van gedrag en psychiatrische
aandoeningen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de implicaties voor
de verschillende werkterreinen binnen de psychologie, zoals de
ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie en klinische psychologie.
Ook komen verschillende manieren van humaan genoom onderzoek zoals
epigenetica en assocatie-onderzoek aan bod.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
Contacturen: 168 (14 hoorcollege, 7 werkgroep, 3 tentamen, 142
zelfstudie)

Toetsvorm

- Tentamen (meerkeuze).
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Literatuur

Behavioral Genetics. Editors Knopik, Neiderhiser, DeFries, and Plomin,
7th edition. Worth publishers

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van het gekozen track.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege, de werkgroep en het tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BSAGEOM
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. M. Bartels
Examinator prof. dr. M. Bartels
Docenten prof. dr. M. Bartels
prof. dr. A.H.M. Willemsen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep