Samenleving, Opvoeding en Onderwijs

2019-2020

Doel vak

Einddoelen SOO

Dit vak is allereerst bedoeld om de wisselwerking tussen de
maatschappelijke context en maatschappelijke ontwikkelingen (enerzijds)
en opvoeding en onderwijs (anderzijds) in beeld te brengen. De plek van
de pedagogiek, in het bijzonder de dubbele verantwoordelijkheid van de
pedagoog, diens verantwoordelijkheid tegenover het kind en tegenover de
samenleving, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Een tweede,
daarmee samenhangend, doel is om systematische reflectie te bevorderen
op vragen die in zekere zin voorafgaan aan opvoedingspraktijken en die
in al het denken en spreken over opvoeding een rol spelen, bijvoorbeeld
waarom en waartoe we kinderen opvoeden en onderwijzen. De antwoorden op
deze vragen zijn altijd in ontwikkeling; de systematische reflectie
veronderstelt dan ook dat de dynamiek tussen opvoeding, onderwijs en
samenleving in beeld wordt gebracht.

Leerdoelen

Hierbij passen de volgende leerdoelen:
Studenten hebben kennis van en inzicht in de implicaties van
maatschappelijke ontwikkelingen voor opvoeding en onderwijs (en vice
versa), en de grondbegrippen en (normatief-ethische) onderbouwing van
pedagogische theorieën en praktijken; dit brengt met zich mee dat:
• Studenten kunnen uitleggen wat de dubbele verantwoordelijkheid van de
pedagogiek (en van pedagogen) inhoudt, en wat het spanningsveld is
waarin pedagogen zich derhalve bewegen;
• Studenten voorbeelden kunnen geven van verschillende belangrijke
opvoedingsdoelen en kunnen beargumenteren in hoeverre die met elkaar op
gespannen voet (kunnen) staan;
• Studenten voorbeelden kunnen geven van relaties tussen
opvoedingspraktijken en maatschappelijke structuren, ontwikkelingen op
economisch, politiek, of een ander terrein, en de belangen van
verschillende partijen;
• Studenten verklaringen kunnen geven voor waarom er verschillende
visies op opvoeding(sdoelen) kunnen bestaan en waarom deze door de tijd
heen kunnen veranderen;
• Studenten kennis hebben van belangrijke pedagogische, sociologische en
psychologische theorieën over opvoeding en meer in het bijzonder over
identiteitsontwikkeling, morele ontwikkeling en morele opvoeding,
burgerschapsvorming en welbevinden;
• Studenten in staat zijn om genoemde theorieën te analyseren, onderling
te vergelijken en te bevragen op hun empirische, conceptuele en
normatieve vooronderstellingen.

Inhoud vak

In SOO worden micro- en macroperspectieven op opvoeding en onderwijs
geïntegreerd en wordt het pedagogische en psychologische gezichtspunt
aangevuld met een kritisch sociologisch en filosofisch perspectief.
Opvoedings- en onderwijspraktijken en -contexten die in het eerste jaar
besproken zijn, worden in SOO – samen met de bijbehorende theorieën – in
de bredere context van een veranderende maatschappij en cultuur
geplaatst. Hoe hangen opvattingen over wat opvoeding is of wat goed
onderwijs is samen met de manier waarop een samenleving (een sociaal
systeem) is georganiseerd, met dominante opvattingen, gevestigde
belangen, de ‘behoeften’ van verschillende actoren en de ontwikkeling in
de economie, de politiek, en andere domeinen? In SOO worden opvoeding en
onderwijs (maar ook scholen en gezinnen) als dynamische systemen
bestudeerd, die voortdurend in interactie zijn met hun omgeving. Zo
worden de relaties tussen alle bij opvoeding betrokken partijen in kaart
gebracht en kan inzichtelijk worden gemaakt hoe veranderingen in de
omgeving gevolgen kunnen hebben voor opvoeding en onderwijs, en vice
versa. Tevens worden op deze manier de relaties tussen verschillende
partijen, hun belangen en (visies op) opvoedingsdoelen zichtbaar
gemaakt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen en deeltentamen

Literatuur

Wordt in de studiehandleiding bekendgemaakt

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen. Indeling in de werkgroepn wordt gedaan door de docent via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BSAOPON
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A. Schinkel
Examinator dr. A. Schinkel
Docenten dr. A. Schinkel
dr. C.J. van Kruistum

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.