Master Clinic

2019-2020

Doel vak

a. zorgvuldige academisch-professionele oordeelsvorming : de student kan
zijn denken en werken evalueren en onderbouwen.
b. de integratie van het persoonlijk-professionele perspectief (hoe doe
ik het goed) met het academisch-wetenschappelijk perspectief ( hoe doe
ik het goed volgens de wetenschappelijke kennis) en het klinisch
perspectief (hoe doe ik het goed voor het cliëntsysteem}; de student kan
de verschillende perspectieven combineren en de verschillende keuzes en
alternatieven ontwerpen en construeren.
c. weloverwogen toepassen van en oefenen met orthopedagogische kennis en
vaardigheden: de student kan de gewenste kennis en vaardigheden
schetsen en toepassen.

Inhoud vak

dit vak beoogt de verschillende masteronderdelen en de perspectieven die
daarin een belangrijke rol spelen te integreren. Het accent ligt daarin
op hoe je goed en verantwoord orthopedagogisch werkt en denkt. De
wetenschappelijk kennis en literatuur uit andere onderdelen (mn
theorievakken en bachelor) wordt gebruikt om te reflecteren op mogelijke
en wenselijke handelingsalternatieven en de onderbouwing van keuzes en
handelen .

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplichte aanwezigheid; okt-mei, 1x per twee weken) en
digitale hoorcolleges

Toetsvorm

1. Eerste volledige gevalsbeschrijving volgens de richtlijn van de
NVO. (Andere twee verplichte gevalsbeschrijvingen en de beoordeling
daarvan vallen onder het vak klinische stage).
2. N=1 beschrijving
3. Analyse van een dilemma
4. peer review over de gevalsbeschrijving

Literatuur

Verplicht:
Lingsma, M. (2018). Aan de slag met teamcoaching. Amsterdam: Boom

Ook verplicht:
Kies twee van de volgende handboeken (passend bij het gekozen werkveld
en/of stage):
(NB Een deel van deze boeken is al in bachelorvakken als verplichte
literatuur voorgeschreven) :
• Pameijer,N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte
diagnostiek. Een praktijkmodel voor Diagnostiek en advisering bij
onderwijsproblemen. Leuven/Leusden: Acco. ISBN: 9789033455339
• Pameijer, N. & Draaisma,N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in
de jeugdzorg. Leuven/Leusde:, Acco. ISBN:9789033485718
• Pameijer, N. & Van Laar-Bijman, E. (2007). Handelingsgerichte
diagnostiek. Een handreiking voor orthopedagogen en psychologen werkzaam
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Den Haag: Boom
Lemma. Niet leverbaar, zie canvas.
• Kraijer, D., Plas, J.J.&. Plas, J. (2014). Handboek psychodiagnostiek
en beperkte begaafdheid. Amsterdam : Pearson Benelux B.V
• Tak, J. A., Bosch, J. D., Begeer, S. M., & Albrecht, G. (2014).
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en
adolescenten. Plaatsnaam: Tijdstroom


b) Aanvullende literatuur wordt via de studiehandleiding bekend gemaakt.

Doelgroep

dit vak is bedoeld voor stagiaires Orthopedagogiek in hun
masteropleiding

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen niet zelf intekenen voor een werkgroep studenten worden via Canvas ingedeeld in een werkgroep op grond van hun stage.

Algemene informatie

Vakcode P_MACLINIC
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3+4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. T. Bosma
Examinator dr. T. Bosma
Docenten dr. T. Bosma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.