eMental Health, Praktijk en Onderzoek

2019-2020

Doel vak

Studenten kennis laten maken met e-health binnen de geestelijke
gezondheidszorg oftewel e-mental-health. E-mental-health staat voor het
gebruik van nieuwe media (ICT) in de preventie, de behandeling van en de
zorg voor mensen met psychische problemen.

Inhoud vak

In dit vak verwerven studenten kennis over psychotherapieën voor de
veelvoorkomende psychische aandoeningen die via nieuwe media zoals het
internet, smartphone apps en sociale media aangeboden worden.
Vooraanstaande e-mental-health clinici en onderzoekers geven
gastcolleges over dit vakgebied.

Theorie en empirie komen geïntegreerd aan bod. In het praktijkdeel van
dit vak wordt het digitaal screenen en hulpverlenen getraind. Studenten
leren en oefenen de specifieke competenties die een therapeut nodig
heeft voor het online behandelen van patiënten. Online behandelen komt
deels overeen maar verschilt ook van face-to-face behandelen. Het
vereist zowel van therapeut als van patiënt specifieke vaardigheden. Een
therapeut moet bijvoorbeeld in staat zijn om dat wat zij normaal verbaal
deelt met de patiënt nu in een duidelijk geschreven korte tekst te
communiceren met hem/haar. Het online hulpverlenen stelt ook specifieke
wettelijke, ethische en beroepsmatige vereisten aan de interactie tussen
patiënten en therapeuten. Deze therapeutische vaardigheden worden
tijdens de colleges getraind met behulp van bestaande online/blended
cognitief gedragstherapeutische interventies voor depressie en angst. De
student oefent zowel in de rol van therapeut als in de rol van patiënt.

Het theoretische deel van de colleges gaat in op de eigenschappen van
verschillende therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT),
die online worden aangeboden. Daarnaast leren de studenten over de
aandoeningen waarvoor deze therapieën ontwikkeld zijn en de setting
waarbinnen deze aangeboden kunnen worden, variërend van onbegeleide
zelfhulpmodules voor de algemene bevolking tot begeleide therapieën in
de huisartsenpraktijk, basis- of specialistische GGZ. Het onderzoek naar
de klinische en kosteneffectiviteit van online therapieën al of niet
geïntegreerd
in een face-to-face behandelprotocol wordt verkend.
Onderzoek naar innovatieve digitale behandelvormen zoals
virtual reality voor angststoornissen, serious gaming voor jongeren met
riskant middelengebruik en mobiele applicaties voor het monitoren van
dagelijkse stemmingswisselingen komen eveneens aan bod.

Niet alleen de preventie en behandeling van psychische problemen kunnen
digitaal uitgevoerd worden, maar ook de uitvoering van onderzoek waarbij
bestaande methoden gedigitaliseerd zijn (zoals het gerandomiseerde
gecontroleerde onderzoek) nemen een vogelvlucht. Dit mede door de
mogelijkheden die bijvoorbeeld mobiele applicaties bieden, waaronder het
meten van stemmingen real time en niet in de spreekkamer maar in de
thuisomgeving van de patiënten. Zo ook het daadwerkelijk gebruik van
interventies via logfile analyses of behandeluitkomsten in de dagelijkse
praktijk via Routine Outcome Measurement (ROM). Innovaties in de
behandeling van de meer complexe psychische aandoeningen maken ook
onderdeel uit van dit vak zoals het gebruik van virtual reality en
mobiele
applicaties voor de behandeling van paranoia en het horen van stemmen.

Deelname aan dit vak houdt ook in het proactief mee werken aan het
verbeteren van de mentale gezondheid van studenten met behulp van
digitale technologieën binnen het VU Caring Universities project.
Studenten nemen deel aan een hackathon waarbinnen in groepsverband
een innovatieve interventie wordt uitgedacht die aansluit bij de
behoeften van
studenten. Centraal staat binnen deze hackathon het (conceptueel)
ontwerpen van zo’n innovatieve interventie op basis van wat men zowel
empirisch als theoretisch geleerd heeft binnen het vak als creatief
samenwerken. De methode van een hackathon wordt besproken, groepsgrootte
max. 20 studenten, kortdurende intensieve workshop. Innovatieve
concepten vormen mogelijk een onderdeel van het Caring Universities
Project in de toekomst en/of uitvoering tijdens de Masterthese of
anderszins.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen/workshop (hackathon).

Toetsvorm

Voldoende deelname aan en oplevering van de hackathon is een voorwaarde
voor de toetsing. Digitaal openeind-tentamen (75% van eindcijfer) en
deelname + oplevering coachingsopdracht (25% van het eindcijfer). De
deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Algemene informatie

Vakcode P_MEMHPRO
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator F. Bolinski
Examinator F. Bolinski
Docenten prof. dr. M.M. Riper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege