Klinische stage RM Cognitive Neuropsychology

2019-2020

Doel vak

De stage Klinische Neuropsychologie dient ter oriëntatie op het werk van
een neuropsycholoog binnen een klinische setting (zoals bijvoorbeeld een
verpleeghuis, revalidatiecentrum, algemeen ziekenhuis/medisch centrum of
psychiatrische instelling). De stagiair leert met name het
psychodiagnostisch proces in toenemende mate zelfstandig uitvoeren en
wordt waar mogelijk betrokken bij behandeling/advisering.

Inhoud vak

Oefenen van klinische vaardigheden.

Onderwijsvorm

Kennis onder begeleiding toepassen in de praktijk. De stageperiode neemt
minimaal 672 uur in beslag (een halfjaar of meer) en vraagt een ruime
tijdsinvestering. De afdeling ondersteunt naar vermogen het vinden van
een stageplaats, maar de student heeft een eigen verantwoordelijkheid in
het welslagen van het zoekproces. De plaats moet voldoen aan de door de
afdeling gestelde eisen en goedgekeurd worden door de stagecoördinator.
Neem dus altijd contact op met de stagecoördinator. Ongeveer een half
jaar voor de Masterfase zal aan de BA-studenten, die de minor Klinische
Neuropsychologie volgen, stagevoorlichting worden gegeven. Studenten
wordt geadviseerd zeker al vanaf dat moment een stageplaats te gaan
zoeken en vanaf dan kunnen zij zich ook bij de stagecoördinator
inschrijven voor het voorbereiden van een stageplaats.

Tijdens de stage dienen de volgende stagebijeenkomsten gevolgd te
worden:
- 4 bijeenkomsten Intervisie
- 4 bijeenkomsten Gesprekstechnieken

Meer informatie is te vinden op de Canvas course 'Stage Neuropsychologie
ZOEKEN', waarop studenten zichzelf kunnen inschrijven.

Toetsvorm

De stage wordt tussentijds en aan het einde door middel van een
beoordelingsformulier door de externe stagebegeleider beoordeeld. Tevens
wordt de stage afgerond met een stageverslag. Deelname aan
stagebijeenkomsten wordt beoordeeld door de stagedocent(en).
Eindbeoordeling stage geschiedt door de stagecoördinator, in overleg met
externe stagebegeleider en stagedocent(en).

Vereiste voorkennis

Student dient de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk op
professioneel niveau te beheersen.
Student dient in bezit te zijn van een Bachelor Psychologie. Aanvullend
dient de student de volgende vakken behaald te hebben:
- Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Neuropsychologie*
- Neuropsychologie van de Veroudering*
- Pediatrische Neuropsychologie*
Dit zijn allen vakken uit het B3 jaar Psychologie.

* = Dan wel een equivalent van dit vak, goed te keuren door de
Examencommissie Psychologie

Literatuur

Te gebruiken tijdens de stagebijeenkomsten:

Van Esch, S.C.M. & Van de Kreeke, J.J.S (2007). Recepten voor een goed
gesprek –
deel 1. SMPVU Amsterdam.

Beroepscode voor Psychologen (NIP, 2015).

Overige informatie

Dit vak is basis voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Voor de
aanvraag van de BAPD moeten drie casussen worden beschreven volgens de
richtlijnen van het NIP (zie Canvas course van dit vak).

Studenten mogen op elk moment van het jaar starten met de stage, mits
voldaan aan voornoemde ingangseisen.

Afwijkende intekenprocedure

Intekening voor het vak stage is niet noodzakelijk om naar een stage te zoeken (zie Canvas course 'Stage neuropsychologie ZOEKEN' voor informatie en advies). Echter, bij aanvang van de stage dient de student wel voldaan te hebben aan de ingangseisen voor dit vak, en ingetekend te staan voor het vak stage.

Algemene informatie

Vakcode P_MKSRMCNP
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. E.T. Wolf MSc
Examinator drs. E.T. Wolf MSc
Docenten drs. E.T. Wolf MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: