Masterclass Research in Education Innovation

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus is dat studenten kritisch leren reflecteren op het
belang van onderzoek naar onderwijsinnovatie en goed onderbouwde keuzes
kunnen maken voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek.
Hiertoe maken studenten kennis met thema’s die worden onderzocht binnen
de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, de theoretische
grondslagen van dat onderzoek, en een diversiteit aan methoden die
daarbij worden gebruikt.

Inhoud vak

De student sluit in de cursus aan bij onderzoek van de afdeling en
schrijft een goed gefundeerd onderzoeksvoorstel dat kan bijdragen aan de
vernieuwing van onderwijs en opvoeding. Diverse experts uit de afdeling
zullen een inkijkje geven in de manier waarop zij hun onderzoek
vormgeven en uitvoeren. Vandaar dat we spreken over een "Masterclass".
De cursus begint met een inleidend college waarin kennis wordt gemaakt
met het onderzoek van de afdeling zodat de student al vroeg begint met
nadenken over verschillende onderwerpen en perspectieven van onderzoek
naar onderwijsinnovatie. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt voor
een onderzoeksvoorstel, dat een eerste aanzet vormt tot het schrijven
van de masterthese. In de daarop volgende colleges worden de diverse
stadia in het opzetten en uitvoeren van onderzoek behandeld.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe beïnvloedt je mening over
filosofische kwesties als waarheid en objectiviteit je onderzoek? Welke
methoden zijn voorhanden voor het doen van onderzoek en welke voor- en
nadelen hebben zij? Waar moet je rekening mee houden bij het uitvoeren
van je onderzoek? Er is hierbij ruimte voor verdieping in theorieën en
methoden die bij individuele onderzoeksvoorstellen passen. Ook is er
aandacht voor het onderliggende proces van het schrijven van het m-these
voorstel door middel van schrijf- en brainstormsessies en
feedbackopdrachten.
De cursus wordt afgesloten met een college waarin de
onderzoeksvoorstellen in de vorm van een poster worden gepresenteerd.
Ook schrijven studenten een position paper waarin ze reflecteren op hun
rol als onderzoeker naar onderwijsinnovatie. Daarna wordt een
schriftelijke versie van het onderzoeksvoorstel ingeleverd waarmee het
vak wordt afgerond.

Onderwijsvorm

Werkcolleges met discussie, workshops, peerreviews, presentaties.

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een individueel geschreven m-these
voorstel voor een onderzoek dat in het kader van de masterthese kan
worden uitgevoerd. Dit verslag wordt beoordeeld met een cijfer. Het
m-these voorstel wordt ook gepresenteerd aan medestudenten middels een
posterpresentatie. Daarnaast schrijven studenten een individueel
position paper waarin zij kritisch reflecteren op hun rol als
onderwijsonderzoeker. Zowel de posterpresentaties als de position papers
worden beoordeeld met een Voldaan/Niet Voldaan en voorzien van
inhoudelijke feedback.

Vereiste voorkennis

Je moet een bachelor of premaster Pedagogische Wetenschappen (of een
verwante opleiding) hebben afgerond om aan de cursus te kunnen beginnen.

Algemene informatie

Vakcode P_MMCONIN
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.R. Bouwer
Examinator dr. I.R. Bouwer
Docenten dr. M. Dobber
dr. M. van der Veen
dr. I.R. Bouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege