Problemen op school

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is inzicht verwerven in de preventie, diagnostiek
en behandeling van sociaal-emotionele en gedragsproblemen en van
dyslexie en dyscalculie in de schoolcontext. Tijdens de colleges zullen
de nieuwste onderzoeksresultaten en ontwikkelingen op het gebied van
problemen op school besproken worden aan de hand van het onderzoek.
Daarbij zal telkens de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de
praktijk behandeld worden.

Inhoud vak

De cursus gaat uitvoerig in op problemen waar je mee te maken kunt
krijgen als schoolpsycholoog. In dit vak verwerf je inzicht in de manier
waarop gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en leerproblemen
(waaronder dyslexie en dyscalculie) bij leerlingen zich manifesteren in
de klas en hoe de problemen gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden
op school. Daarnaast is er aandacht voor wat de mogelijkheden zijn van
de leerkracht in de omgang met deze problemen en hoe de leerkracht
daarbij ondersteund kan worden. Ook zal ingegaan worden op pesten op
school: wat is het effect van gepest worden, welke kinderen pesten
vooral en hoe kan dit gedrag aangepakt of voorkomen worden. Ten slotte
komen preventieprogramma’s aan bod die ingezet kunnen worden om
problemen in de klas te voorkomen of op te lossen.

In de werkgroepen oefenen studenten onder andere met het schrijven van
een psychologisch verslag en het mondeling toelichten daarvan naar
aanleiding van een casus van een leerkracht die is vastgelopen in zijn
relatie met een leerling met gedragsproblemen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (verplichte aanwezigheid werkgroepen).

Toetsvorm

Tentamen (open vragen) (60%) en opdracht (40%)
De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Literatuur

Literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Overige informatie

Het vak wordt door diverse docenten gegeven.

Algemene informatie

Vakcode P_MPROSCH
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. van Buuren
Examinator dr. M. van Buuren
Docenten dr. M. van Buuren
dr. T. Olthof
dr. S.M. Begeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege