Psychodiagnostiek in de Praktijk van de Klinisch Ontwikkelingspsycholoog

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van het vak kun je diagnostische instrumenten bij kinderen,
adolescenten en hun ouders beschrijven, uitleggen en toepassen. Je kunt
over de resultaten van verschillende diagnostische instrumenten op
inzichtelijke wijze rapporteren, nieuwe hypothesen genereren in de
evaluatie en over je eigen inzet bij de afname reflecteren.

Inhoud vak

In de cursus komen ontwikkelingsaspecten en omgevingskenmerken aan de
orde die relevant zijn voor de psychodiagnostiek van kinderen,
adolescenten en hun ouders. Meer specifiek bespreken we de
psychodiagnostiek van sociale en emotionele problemen, cognitieve
functies en persoonlijkheidsproblemen bij kinderen en adolescenten (0-24
jaar). Daarnaast is er aandacht voor relevante diagnostiek bij ouders
(bijv. relatieproblematiek). Wetenschappelijke bevindingen op dit gebied
vertalen we naar de klinische praktijk. Aan de hand van opdrachten leer
je via casuïstiek meer over de achtergronden voor de keuze, de afname en
de interpretatie van verschillende instrumenten. De kennis en
vaardigheden die je in deze cursus opdoet zijn toe te passen op de
stageplek en de vragen die je tijdens de stage tegenkomt kun je in deze
cursus aan de orde laten komen. Kortom, het gaat om een actieve
wisselwerking tussen de wetenschappelijke opleiding en de
beroepspraktijk, waarbij de praktische uitwerking van de stof bij het
behandelen van emotionele- en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen
centraal staat.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en opdrachten.

Toetsvorm

Opdrachten, tentamen (open vragen). Er geldt een aanwezigheidsplicht bij
de werkgroepen (er mag maximaal één werkgroep gemist worden).

Bij het bepalen van het eindcijfer van het vak telt het gemiddelde van
de opdrachten mee voor 50% en het tentamen voor 50%. Zowel het tentamen
als het gemiddelde cijfer van de opdrachten dienen met een voldoende te
zijn beoordeeld om te slagen voor de cursus.

Literatuur

Zie Canvas voor een overzicht van de complete literatuurlijst.
Onder andere meerdere hoofdstukken uit:
• Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S., & Albrecht, G. (2014). Handboek
psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten
(8ste ed.). Utrecht: De Tijdstroom.

Algemene informatie

Vakcode P_MPSYPRA
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D.J. Zevalkink
Examinator dr. D.J. Zevalkink
Docenten dr. D.J. Zevalkink
dr. S.M. Begeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege