Stage: Klinische Praktijkonderwijs

2019-2020

Doel vak

Bekwaamheid verwerven op het terrein van de orthopedagogische
hulpverlening.
Kennis en inzicht
De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de wijze waarop in
de opleiding behandelde theorie in de praktijk van de stage-instelling
kan worden aangewend.
Toepassen kennis en inzicht
De student is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende
vermogens toe te passen binnen de stage-instelling; de student is in
staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan en
neemt hierin eigen initiatieven.
Oordeelsvorming
De student is in staat binnen de stage oordelen te formuleren op grond
van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met
sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden.
Communicatie
De student is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en
overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en
ondubbelzinnig over te brengen op de verschillende betrokkenen binnen de
stage, alsmede in het stageverslag.
Leervaardigheden
De student is in staat zijn/haar leerproces binnen de stage te sturen,
zowel met betrekking tot zijn/haar manier van werken en functioneren in
een team als met betrekking tot zijn/haar inhoudelijke bijdrage binnen
de stage, mede op basis van ontvangen feedback.

Inhoud vak

In het klinisch praktijkonderwijs wordt aan de hand van casuïstiek en
opdrachten geoefend met alle stappen in het proces van diagnostiek,
indicatiestelling en hulpverlening. In de reflectie rondom die
opdrachten wordt aandacht besteed aan de integratie theorie en praktijk
en aan de integratie persoonlijke en professionele identiteit.

Onderwijsvorm

Praktische opdrachten met groepssupervisie

Toetsvorm

Stageportfolio met daarin diverse werkstukken

Literatuur

Nader te bepalen

Overige informatie

Van studenten wordt verwacht dat zij zelf vóór 1 maart, voorafgaande aan
het masterjaar, een passende stage zoeken. De stagecoördinator kan
daarbij een ondersteunende rol vervullen.

Stages vangen in september - november aan. Voor de reguliere klinische
stage staan 18 EC (504 uur). Om te voldoen aan de OG/GZ eisen dient
sprake te zijn van een klinische stage van minimaal 520 uur, bestaande
uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. In theorie komt dit
neer op een stage van 20 weken van 25 uur of 25 weken 20 uur. Hierbij
zijn begeleiding, intervisiebijeenkomsten en tijd voor het schrijven van
verslagen inbegrepen.
Om op tijd voor een stageplaats in aanmerking te komen, vindt in het
najaar een uitgebreide
stagevoorlichting plaats. Daarna dienen studenten zichzelf vòòr half
januari te enrollen op Canvas in het vak: Voorbereiding stage: klinisch
praktijkonderwijs en zich digitaal aan te melden voor de stage d.m.v.
een digitale link.

Dit vak kan meetellen voor de registratie-eisen NVO. Daarnaast moeten
voor de registratie-eisen NVO ook drie casussen worden beschreven.
Supervisie vindt plaats door daartoe gekwalificeerde docenten van de VU.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTAGKP
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S. Kef
Examinator dr. S. Kef
Docenten dr. S. Kef

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Praktijkstage