Beleidsstage Klinische Psychologie

2019-2020

Doel vak

De beleids- en onderzoekstage is bedoeld voor studenten die willen
afstuderen binnen de klinische psychologie, maar geen praktijkstage
willen doen. In de beleids- en onderzoekstage zal de student kennismaken
met het werkveld van de klinische psychologie op het gebied van beleid
of onderzoek. Tijdens de beleids- en onderzoekstage kan de student de
kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan voor het
eerst onder supervisie in de praktijk toepassen.

Inhoud vak

De beleids- en onderzoekstage kan in verschillende instellingen op het
gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gelopen worden. De stage
dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De stageplaats moet binnen een erkende instelling zijn die zich
bezighoudt met onderzoek en beleid op het gebied van de GGZ. Voorbeelden
zijn een kenniscentrum of extern onderzoeksinstituut op het gebied van
de klinische (ontwikkelings-) psychologie, een gemeentelijke- of
overheidsinstelling, een internationale organisatie, een (grote)
GGZ-instelling, een psychiatrisch ziekenhuis, polikliniek of dagcentrum,
waar meerdere disciplines samenwerken.

De stagiaire dient te participeren in werkzaamheden die te maken hebben
met beleid of onderzoek en de implementatie of uitvoering daarvan.
Voorbeelden zijn het maken van een beleidsplan voor de implementatie van
een nieuwe behandelstrategie binnen de GGZ-instelling, het opstellen van
een richtlijn of zorgstandaard of het evalueren van een nieuwe
behandelstrategie binnen de instelling. De precieze aard van de
werkzaamheden zal daarbij vanzelfsprekend van instelling tot instelling
variëren.

De student dient tijdens de stage frequent (tenminste één uur per week
op individuele basis) gesuperviseerd te worden door een
beleidsonderzoeker met meerdere jaren ervaring, functionerend op
academisch niveau, binnen de klinische psychologie of een aanverwante
discipline.

De stage heeft een studielast van 18 studiepunten (504 daadwerkelijk
gewerkte uren: bijvoorbeeld 4 maanden van 4 dagen per week of 6 maanden
van 3 dagen per week).

Onderwijsvorm

Het solliciteren naar stageplaatsen voor beleidsstages verloopt via de
stagecoördinator. In de Stagehandleiding is de procedure rond het
verwerven van een stageplaats uiteengezet.

Toetsvorm

Bij beëindiging van de stage wordt de stagiaire beoordeeld door de
stagedocent van de afdeling Klinische Psychologie (drs. I. Stuij).De
stagebegeleider binnen de stage-instelling heeft een belangrijke
adviserende rol met betrekking tot de beoordeling van de stage. Verder
is men verplicht over de stage een verslag te schrijven. Dit verslag
wordt voorafgaand aan de beoordeling ingeleverd bij de stagedocent. Het
beoordelingsformulier staat op Canvas en dient door stagiaires aan hun
stagebegeleider te worden overhandigd. De stagedocent komt op basis van
het beoordelingsformulier en overleg hierover met de stagebegeleider in
het eindgesprek tot een eindcijfer. Het tentamenbriefje wordt na het
eindgesprek ingevuld. Een stage die als onvoldoende wordt beoordeeld
dient óf te worden verlengd óf elders te worden overgedaan.

Overige informatie

Let op: Indien je kiest voor de beleidsstage, dan moet je ook een extra
keuzevak volgen om aan het vereiste aantal studiepunten te komen om te
kunnen afstuderen. In tegenstelling tot de Praktijkstage Klinische
Psychologie, geeft de Beleidsstage Klinische Psychologie geen toegang
tot de GZ-opleiding.

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelding: je dient je via VUnet aan te melden voor dit vak. Daarnaast word je verzocht je aan te melden voor de Canvas pagina "Informatie over de Praktijkstage Klinische Psychologie", waar alle algemene informatie over de stages te vinden is.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTBKLP
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. A. van der Veen
Examinator N. van Keulen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.