Beleidsstage Klinische Ontwikkelingspsychologie

2019-2020

Doel vak

Je maakt kennis met het werkveld van de (klinische)
ontwikkelingspsychologie op het gebied van beleid of onderzoek. Tijdens
de beleids- en / of onderzoeksstage kun je de kennis en vaardigheden uit
je studie voor het eerst onder supervisie in de praktijk van het
beleidsveld of binnen een onderzoekssetting toepassen.

Inhoud vak

De beleids- en onderzoekstage kan in verschillende instellingen op het
gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gelopen worden. De
instelling dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De stageplaats dient een erkende instelling te zijn die zich
bezighoudt met onderzoek en beleid op het gebied van de GGZ. Voorbeelden
zijn een kenniscentrum of extern onderzoeksinstituut op het gebied van
de klinische (ontwikkelings-) psychologie, een gemeentelijke- of
overheidsinstelling, een (grote) GGZ-instelling, een psychiatrisch
ziekenhuis, polikliniek of dagcentrum, waar meerdere disciplines
samenwerken.
- Je dient te participeren in werkzaamheden die te maken hebben met
beleid of onderzoek en de implementatie of uitvoering daarvan. De
precieze aard van de werkzaamheden zal daarbij vanzelfsprekend van
instelling tot instelling variëren.
- Je dient tijdens de stage frequent (tenminste één uur per week op
individuele basis) gesuperviseerd te worden door een beleidsmedewerker
of onderzoeker met meerdere jaren ervaring, functionerend op academisch
niveau, binnen de (klinische) ontwikkelingspsychologie of een
aanverwante discipline.

Onderwijsvorm

Naast begeleiding op de stageplaats krijg je begeleiding door een
stagedocent van de VU tijdens individuele gesprekken. De begeleiding op
de VU bestaat verder uit deelname aan een intervisiegroep die door één
van de stagedocenten begeleidt wordt, waarbij een
aanwezigheidsverplichting geldt. We verwachten actieve deelname aan de
intervisiegroep. Instroom is twee keer per jaar (september en februari)
en je dient jezelf aan te melden. Het instroommoment is niet afhankelijk
van het exacte begin of einde van je stage. Zoek het moment dat dichtbij
de start van je stage valt.

Toetsvorm

Bij beëindiging van de stage doet de stagedocent van de VU de
eindbeoordeling van je stage. De stagebegeleider binnen de stageplek
heeft een belangrijke adviserende rol met betrekking tot de beoordeling
van het praktijk gedeelte van de stage. Door middel van een
beoordelingsformulier, dat door de stagebegeleider van de stageplek
ingevuld wordt, en op basis van de beoordeling door de stagedocent
m.b.t. het stageplan, reflectieverslag, eindverslag en de actieve
deelname aan de intervisie wordt in het gezamenlijke eindgesprek het
eindcijfer door de stagedocent vastgesteld. Een stage, die als
onvoldoende wordt beoordeeld, dient óf te worden verlengd óf elders te
worden overgedaan.

Overige informatie

Je hebt idealiter al in het jaar voorafgaand aan de master deelgenomen
aan de voorlichtingsbijeenkomst over de stage.

Bij voldoende vraag bieden we een sollicitatietraining aan. Deelname
hieraan is vrijwillig, wel is aanmelding bij de stagecoördinator
vereist. Indien je geen stageplaats kunt vinden of niet op
sollicitatiegesprekken wordt uitgenodigd, raden we je aan hiervan
gebruik te maken en/of advies van de stagecoördinator te vragen.

Aanmelding voor dit vak is verplicht via VUnet én via mail met
vermelding van de VUnet ID bij de stagecoördinator
(stageklop.fgb@vu.nl). Daarna krijg je toegang tot de stagesite op
Canvas met algemene informatie over de stage. In de stagehandleiding (te
vinden op de stagesite) is de hele procedure van begin tot eind van de
stage uiteengezet.

Het is de verantwoordelijkheid van de student de stagecoördinator te
informeren als er een toezegging van een stageplaats is en zich tijdig
via mail bij de stagecoördinator voor deelname aan de intervisie aan te
melden.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTBKOP
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. M.N. Gappa
Examinator drs. M.N. Gappa
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.