Stage Klinische Ontwikkelingspsychologie

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Je maakt kennis met de praktijk van een klinische
ontwikkelingspsycholoog. In dit studieonderdeel pas je de kennis en
vaardigheden uit je studie in de praktijk toe. Je gaat zelf aan de slag
met diagnostiek, indicatiestelling en meelopen met of soms uitvoeren van
behandeling.

Inhoud vak

De stage kan gelopen worden in verschillende instellingen waarin het
proces van psychodiagnostiek, indicatiestelling en hulpverlening
beoefend wordt, zoals instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ), justitiële jeugdinrichtingen of in specifieke onderwijs settings.
In de meeste gevallen is het mogelijk om tijdens de stage te werken aan
de drie verplichte casussen voor de BAPD. Het behalen van de BAPD is
geen verplicht onderdeel van de stage. De eisen, die aan de stage worden
gesteld, zijn na te lezen in de stagehandleiding. Belangrijk is dat de
stagiaire regelmatig (minimaal één uur per week op individuele basis)
supervisie van een GZ-psycholoog/ psychotherapeut of vergelijkbare
functies kan krijgen en dat zoveel mogelijk geparticipeerd kan worden in
werkzaamheden als: afnemen van intakes, uitvoeren van diagnostisch
onderzoek, interventies (zoals bijv. protocollaire behandeling),
deelname aan vergaderingen en interdisciplinair overleg, als ook
verslaglegging. De meeste stageplaatsen bieden parttime plaatsen, zodat
de stageduur kan variëren van 5 tot 10 maanden, afhankelijk van het
aantal dagen per week.

Onderwijsvorm

Naast begeleiding op de stageplaats krijg je begeleiding door een
stagedocent van de VU tijdens individuele gesprekken. De begeleiding op
de VU bestaat verder uit deelname aan een intervisiegroep die door één
van de stagedocenten begeleidt wordt, waarbij een
aanwezigheidsverplichting geldt. We verwachten actieve deelname aan de
intervisiegroep. Instroom is twee keer per jaar (september en februari)
en je dient jezelf aan te melden. Het instroommoment is niet afhankelijk
van het exacte begin of einde van je stage. Zoek het moment dat dichtbij
de start van je stage valt.

Toetsvorm

Bij beëindiging van de stage doet de stagedocent van de VU de
eindbeoordeling van je stage. De stagebegeleider binnen de stageplek
heeft een belangrijke adviserende rol met betrekking tot de beoordeling
van het praktijk gedeelte van de stage. Door middel van een
beoordelingsformulier, dat door de stagebegeleider van de stageplek
ingevuld wordt, en op basis van de beoordeling door de stagedocent
m.b.t. het stageplan, reflectieverslag, eindverslag en de actieve
deelname aan de intervisie wordt in het gezamenlijke eindgesprek het
eindcijfer door de stagedocent vastgesteld. Een stage, die als
onvoldoende wordt beoordeeld, dient óf te worden verlengd óf elders te
worden overgedaan.

Vereiste voorkennis

Je dient te kunnen aantonen dat je vakken hebt gevolgd op het gebied van
diagnostiek en klinische gespreksvoering (zie OER).

Literatuur

Niet van toepassing.

Overige informatie

Je hebt idealiter al in het jaar voorafgaand aan de master deelgenomen
aan de voorlichtingsbijeenkomst over de stage.

Bij voldoende vraag bieden we een sollicitatietraining aan. Deelname
hieraan is vrijwillig, wel is aanmelding bij de stagecoördinator
vereist. Indien je geen stageplaats kunt vinden of niet op
sollicitatiegesprekken wordt uitgenodigd, raden we je aan hiervan
gebruik te maken en/of advies van de stagecoördinator te vragen.

Aanmelding voor dit vak is verplicht via VUnet én via mail met
vermelding van de VUnet ID bij de stagecoördinator
(stageklop.fgb@vu.nl). Daarna krijg je toegang tot de stagesite op
Canvas met algemene informatie over de stage. In de stagehandleiding (te
vinden op de stagesite) is de hele procedure van begin tot eind van de
stage uiteengezet.

Het is de verantwoordelijkheid van de student de stagecoördinator te
informeren als er een toezegging van een stageplaats is en zich tijdig
via mail bij de stagecoördinator voor deelname aan de intervisie aan te
melden.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTKLON
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Language_DE
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. M.N. Gappa
Examinator drs. M.N. Gappa
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.