Praktijkstage Klinische Psychologie

2019-2020

Doel vak

De praktijkstage is bedoeld om de student kennis te laten maken met het
werkveld van de klinische psychologie. Tijdens de stage kan de student
de kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan voor het
eerst onder
supervisie in de praktijk toepassen.

Inhoud vak

De stage kan in verschillende instellingen op het gebied van de GGZ
gelopen worden. De instelling dient aan de volgende voorwaarden te
voldoen:

De stageplaats moet een officiële instelling in de GGZ zijn,
bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis, polikliniek of dagcentrum,
waar meerdere disciplines, waaronder GZ-psychologen en klinisch
psychologen samenwerken. De stageplaats mag ook een vrijgevestigde
psychotherapiepraktijk zijn.

De stagiaire dient te participeren in
klinisch-psychologische werkzaamheden als intake, diagnostiek, (bijwonen
van) behandelingen, vergaderingen, verslaglegging, terugrapportage aan
verwijzers, etc. De precieze aard van de werkzaamheden verschilt
vanzelfsprekend van instelling tot instelling.

De student dient tijdens de stage frequent (tenminste één uur per week
op individuele basis) gesuperviseerd te worden door een
BIG-geregistreerde GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog.

De stage heeft een studielast van 24 studiepunten. Dit betekent dat men
672 uur stage moet lopen. (Bij een 36-urige werkweek is dit een periode
van 18,7 weken). De meeste stageplaatsen bieden echter parttime plaatsen
aan zodat de stageperiode meestal langer uitvalt. De stage kent geen
roostervrije of vakantiedagen. Het aantal uren moet dus daadwerkelijk
gemaakt worden.

Onderwijsvorm

Er zijn zogenaamde vaste, open en eigen stageplaatsen. Vaste
stageplaatsen zijn
plaatsen waarmee een vaste afspraak bestaat tussen de stageplaats en de
afdeling Klinische Psychologie van de VU. Het solliciteren naar deze
plaatsen verloopt uitsluitend via de stagecoördinator.
Open stageplaatsen zijn stageplaatsen die stagiairs vanuit verschillende
universiteiten betrekken.
Studenten kunnen ook een eigen stageplek zoeken. Deze stageplek moet dan
vooraf formeel worden goedgekeurd. Dit gebeurt door een gesprek tussen
de stagecoördinator en de stagebegeleider of diens leidinggevende binnen
de stage-instelling.

Toetsvorm

Bij beëindiging van de stage wordt de stagiaire beoordeeld door de
stagedocent van de afdeling Klinische Psychologie (drs. I. Stuij).De
stagebegeleider binnen de stage-instelling heeft een belangrijke
adviserende rol met betrekking tot de beoordeling van de stage. Verder
is men verplicht over de stage een verslag te schrijven. Dit verslag
wordt voorafgaand aan de beoordeling ingeleverd bij de stagedocent.

Het beoordelingsformulier staat op Canvas en dient door stagiaires
aan hun stagebegeleider te worden overhandigd. De stagedocent komt op
basis van het beoordelingsformulier en overleg hierover met de
stagebegeleider in het eindgesprek tot een eindcijfer. Het
tentamenbriefje wordt na het eindgesprek ingevuld. Een stage die als
onvoldoende wordt beoordeeld dient óf te worden verlengd óf elders te
worden overgedaan.

Vereiste voorkennis

Bachelor Psychologie, inclusief minorvakken: Diagnostiek voor de
Klinische
Praktijk en Klinische Gespreksvoering (nieuwe curriculum) of Klinische
Psychologische
Behandelvormen, M&D3: Klinische Psychodiagnostiek en Klinische
Gespreksvoering (oude curriculum).

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp.

Overige informatie

Op de Canvaspagina "Informatie over Praktijkstage Klinische Psychologie"
vind je meer algemene informatie over de stage en vacatures. Lees ook de
Stagehandleiding Canvas voor alle belangrijke informatie over de
Praktijkstage Klinische Psychologie.


Tijdens de Praktijkstage Klinische Psychologie kun je drie
psychodiagnostische onderzoeken uitvoeren die meetellen voor de
Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) of de Verklaring
Psychodiagnostiek van de LOGO. Eén van beide heb je nodig om na je
afstuderen de LOGO verklaring aan te vragen, die nodig is voor toelating
tot de GZ-opleiding. Meer informatie over de BAPD en LOGO verklaring
vind je eveneens op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_MSTKLPS
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. A. van der Veen
Examinator N. van Keulen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Praktijkstage