Onderzoeksstage Neuropsychologie

2019-2020

Doel vak

Deze stage dient alleen gevolgd te worden als om een bepaalde reden de
Stage Klinische Neuropsychologie niet gevolgd zal worden of als een
student een
extra onderzoeksstage naast de klinische stage wenst te doen.

De onderzoeksstage Neuropsychologie richt zich op het doen van onderzoek
binnen het veld van de Klinische Neuropsychologie. De stagiair zal
meelopen met lopend neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek zoals
dat bijvoorbeeld wordt gedaan op de afdeling Klinische Neuropsychologie
of een externe instelling. De stagiair zal
actief participeren met het uitvoeren van neuropsychologische
testafnames, het scoren ervan, het invoeren van de neuropsychologische
gegevens, het analyseren ervan en het schrijven van een
onderzoeksrapportage en stageverslag.

Onderzoek in het veld van de Klinische Neuropsychologie betreft het doen
van onderzoek bij patiëntpopulaties zoals kinderen met ADHD, volwassenen
met de ziekte van Parkinson, mensen met een verstandelijke beperking en
talloze andere patiëntenpopulaties waarbij neuropsychologisch
wetenschappelijk onderzoek
wordt uitgevoerd.

Inhoud vak

Oefenen van onderzoeksvaardigheden.

Onderwijsvorm

De stageperiode neemt ten minste 508 uur (=18EC) in beslag. Op 1/3 en
2/3 van de stage vinden verplichte tussentijdse evaluaties met de
stagecoördinator plaats.

Toetsvorm

Het eindcijfer van de onderzoeksstage wordt gebaseerd op vier
deelproducten:
1. Onderzoekswerkzaamheden – 50% van eindcijfer
Onder onderzoekswerkzaamheden wordt al het praktische werk verstaan dat
de student uitvoert gedurende de stage, ten behoeve van het onderzoek
(bijvoorbeeld: werving proefpersonen, administratie, afname
neuropsychologisch onderzoek, datamanagement). Zowel de kwaliteit van
het werk als de werkhouding tijdens de uitvoer van de werkzaamheden telt
mee in de beoordeling. De onderzoekswerkzaamheden worden tussentijds en
aan het einde door middel van een beoordelingsformulier door de externe
stagebegeleider beoordeeld. Het eindcijfer voor de werkzaamheden wordt
bepaald door de stagecoördinator, in overleg met de externe
stagebegeleider.
2. Onderzoeksrapport – 50% van eindcijfer
Het onderzoeksrapport is een wetenschappelijk stuk dat geschreven wordt
in het Engels in artikel format volgens richtlijnen van een bestaand
journal. Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld door de stagebegeleider
en door de tweede beoordelaar, middels het daarvoor bestemde
beoordelingsformulier.
3. Presentatie – voldoende
De presentatie wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar dient als
voldoende beoordeeld te zijn alvorens de student een eindcijfer
toebedeeld kan krijgen.
4. Stageverslag – voldoende
Het stageverslag wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar dient als
voldoende beoordeeld te zijn alvorens de student een eindcijfer
toebedeeld kan krijgen.

Overige informatie

Deze stage kan niet worden ingezet voor de Basisaantekening
Psychodiagnostiek en/of de GZ-opleiding.

Voor de Onderzoeksstage dient apart toestemming gevraagd te worden bij
het MT van de sectie Klinische Neuropsychologie. Het stappenplan
hiervoor
staat uitgelegd op de Canvas course "Onderzoeksstage Klinische
Neuropsychologie".

Algemene informatie

Vakcode P_MSTONNE
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. E.T. Wolf MSc
Examinator drs. E.T. Wolf MSc
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.