Masterthese Onderwijs en Innovatie

2019-2020

Doel vak

De Masterthese vormt het slotstuk van de opleiding. Onder begeleiding
wordt zelfstandig onderzoek verricht en neergelegd in een Masterthese.
Het is een uitgelezen kans voor studenten om zich verder te verdiepen in
een onderwerp dat binnen de afdeling wordt onderzocht en dat zijzelf
interessant vinden.

Het doel van de Masterthese is tweeledig en kan worden omschreven als
het opdoen van ervaring met:
1. het zelfstandig, onder begeleiding, opzetten en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek op een voor de afstudeerrichting relevant
terrein;
2. het helder en in correcte taal rapporteren van dat onderzoek volgens
de in het vak geldende voorschriften en conventies.

In vergelijking met de Bachelorthese wordt er bij de Masterthese meer
van studenten verwacht: ze hebben een grotere mate van zelfstandigheid,
kunnen complexere problemen hanteren en laten zien dat ze met informatie
kunnen omgaan die minder zeker, onvolledig of niet eenduidig is. Zoals
van een sluitstuk van een opleiding verwacht mag worden, komen de
leerdoelen van de Masterthese voor een belangrijk deel overeen met de
eindtermen van de masteropleiding als geheel.

Inhoud vak

De inhoud van de these sluit aan bij lopend onderzoek van de afdeling.
De projecten worden via de Canvaspagina van de Masterclass Onderzoek
naar Onderwijsinnovatie aangeboden. Elke student heeft een eerste
begeleider en een tweede beoordelaar. Met het schrijven van de
Masterthese wordt officieel gestart wanneer het onderzoeksvoorstel is
goedgekeurd door beide beoordelaars. Dit onderzoeksvoorstel is idealiter
het voorstel dat je hebt geschreven in de Masterclass, maar je mag hier
– als je begeleider daarmee akkoord is – ook nog wijzigingen in maken.

Onderwijsvorm

Vijfmaal feedback (mondeling of schriftelijk) van de begeleider: éénmaal
op conceptversie van alle delen (inleiding; methode; resultaten;
conclusie en discussie) en éénmaal op de conceptversie van de gehele
these.

Toetsvorm

De Masterthese heeft doorgaans de vorm van een wetenschappelijk artikel
en omvat een voorblad, samenvatting in het Nederlands en Engels,
inleiding, methode (voor empirisch onderzoek), resultaten, een
discussie, conclusie, literatuurlijst en eventuele bijlagen. De these
wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van de meest recente editie van
de APA en is in wetenschappelijke vorm opgesteld, waarbij blijk gegeven
wordt van academische schrijfvaardigheden.

De totale omvang bij een artikelvorm van de Masterthese is 6000-9000
woorden. Dat is exclusief de bijlagen, maar inclusief het voorblad en de
literatuurlijst. Van de woordlimiet kan worden afgeweken als daar
inhoudelijke redenen voor zijn, bijvoorbeeld als er kwalitatief
onderzoek is verricht en interviewfragmenten in het resultatendeel zijn
opgenomen. Ook kan in plaats van een artikel een tekst in de vorm van
een onderzoeksrapport worden geschreven waarin meer ruimte is voor een
theoretische uiteenzetting, die het verslag vormt van de
literatuurstudie. Hierover wordt in overleg getreden met de begeleider,
het liefst al in een vroeg stadium.

Algemene informatie

Vakcode P_MTHESEOI
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.R. Bouwer
Examinator dr. I.R. Bouwer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.