M-these Klinische Ontwikkelingspsychologie

2019-2020

Doel vak

De student
- heeft aantoonbare kennis van de manier waarop op het terrein van de
klinische ontwikkelingspsychologie onderzoek wordt opgezet, uitgevoerd
en gerapporteerd en is in staat de kwaliteit van wetenschappelijke
literatuur te beoordelen;
- is in staat om kennis en inzichten op het terrein van de klinische
ontwikkelingspsychologie toe te passen bij het analyseren van
psychologische kwesties;
- is in staat om met enige begeleiding onderzoek op te zetten, uit te
voeren en te rapporteren;
- is in staat om op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier om te
gaan met de ethische aspecten van het doen van onderzoek;
- is in staat om op grond van psychologische kennis kritisch te
reflecteren op onderzoek, om conclusies te formuleren op basis van
wetenschappelijk onderzoek en om deze conclusies toe te passen in de
praktijk van het werk als klinisch ontwikkelingspsycholoog;
- is in staat om wetenschappelijke bevindingen en op die bevindingen
gebaseerde aanbevelingen te rapporteren aan een wetenschappelijk
publiek;
- is in staat om voor een kritisch gehoor wetenschappelijk onderbouwde
conclusies en aanbevelingen te presenteren en te verdedigen;
- is in staat om zelfstandig wetenschappelijke en praktisch relevante
literatuur te zoeken en te bestuderen en om de verworven inzichten te
integreren in de m-these.

Inhoud vak

Na het bestuderen van voor het onderwerp relevante literatuur stelt de
student in overleg met de begeleider/eerste beoordelaar een plan op voor
een empirisch onderzoek. Na goedkeuring van dit plan door de tweede
beoordelaar voert de student dit plan uit. Vervolgens schrijft zij of
hij een verslag van dit onderzoek dat voldoet aan de normen die in ons
vak gelden voor wetenschappelijke verslaglegging.

Onderwijsvorm

Groepsgewijze en individuele begeleiding.

Toetsvorm

De these wordt door de eerste beoordelaar en door een als tweede
beoordelaar fungerend ander staflid getoetst aan de hand van de
in het beoordelingsformulier geldende criteria.

Literatuur

Burton, L. J. (2010). An interactive approach to writing essays and
research reports in psychology (3rd edition). Milton, Australia: Wiley.

Overige informatie

De M-these wordt begeleid door stafleden van de sectie Klinische
Ontwikkelingspsychologie.

Algemene informatie

Vakcode P_MTHKLON
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. T. Olthof
Examinator dr. T. Olthof
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.