M-these Klinische Psychologie

2019-2020

Doel vak

Het doel van de Masterthese Klinische Psychologie is het opdoen van
ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek op het
gebied van de Klinische Psychologie.

Inhoud vak

Het Masterthese onderzoek is uiteenlopend van aard wat betreft
onderwerp, van fundamenteel tot praktisch gericht, en is wat betreft
methode vooral empirisch‐ kwantitatief. Bij het Masterthese onderzoek
kan van verschillende wetenschappelijke methoden gebruik gemaakt worden
mits er sprake is van een duidelijke vraagstelling en/of
hypothesevorming, een duidelijke en weloverwogen analyse van het
onderwerp van onderzoek, een verantwoorde toetsing en een verslaglegging
volgens de richtlijnen van de American Psychological Association (APA) .

Onderwijsvorm

Het Masterthese onderzoek wordt zelfstandig uitgevoerd, waarbij de
student individueel begeleid wordt door de begeleider. De student heeft
recht op 20 uur individuele begeleidingstijd.

Toetsvorm

Het eindproduct van het vak Masterthese Klinische Psychologie is een
individuele schriftelijke rapportage van het onderzoek. Dit eindproduct
komt qua vormgeving overeen met een wetenschappelijk tijdschriftartikel.

De Masterthese Klinische Psychologie wordt inhoudelijk beoordeeld op
basis van het facultaire beoordelingsformulier voor
onderzoeksverslagen/thesen en het bijbehorende becijferingsysteem. Deze
documenten zijn te vinden op de Canvas pagina Masterthese Klinische
Psychologie. Naast de kwaliteit van de Masterthese en toepassing van de
APA‐richtlijnen is ook de werkhouding van de student een belangrijke
beoordelingscriterium. Het eindcijfer voor de Masterthese Klinische
Psychologie komt tot stand in overleg tussen de begeleider en de tweede
beoordelaar.

Vereiste voorkennis

Er mag pas worden gestart met de M-these als het Bachelordiploma is
behaald.

Literatuur

Voor de Masterthese Klinische Psychologie worden in het algemeen de
richtlijnen van de American Psychological Association (APA) gehanteerd,
zoals beschreven in de Publication Manual of the American Psychological
Assocation, Sixth Edition (2009).

Overige informatie

De M-these wordt begeleid door diverse docenten van de afdeling.

Voor de Masterthese Klinische Psychologie is actieve kennis vereist uit
de vakken Methodologie 1, 2 en 3, en Statistiek 1, 2 en 3. De
Bachelorthese Klinische Psychologie kan als een goede voorbereiding op
de Masterthese Klinische Psychologie worden gezien. Echter, er zijn ook
belangrijke verschillen tussen de Bachelorthese en de Masterthese. Voor
de Masterthese Klinische Psychologie wordt bijvoorbeeld verwacht dat de
student zelfstandiger werkt, over meer theoretisch inzicht beschikt en
meer complexe data‐analysetechnieken toepast dan voor de Bachelorthese
Klinische Psychologie.

Voor specifieke vragen over de masterthese Klinische Psychologie kun je
contact opnemen met mthese-klps.fgb@vu.nl

Algemene informatie

Vakcode P_MTHKLPS
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J. Maas
Examinator dr. J. Maas
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.