M-these Neuropsychologie

2019-2020

Doel vak

De student heeft na het afronden van het vak aantoonbare kennis en
begrip van het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het
wetenschappelijk rapporteren hierover, en kan (de kwaliteit van)
wetenschappelijke literatuur interpreteren en beoordelen.

Inhoud vak

De student voert onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek uit, en
schrijft hierover een wetenschappelijk eindproduct, de M-these.

Onderwijsvorm

- Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding
- Schrijven van een M-these
- Presenteren van het onderzoek

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit de beoordeling van de M-these. Om het vak te
kunnen afronden dient tevens een presentatie over de these gegeven te
worden.

Vereiste voorkennis

Er mag pas worden gestart met de M-these als het Bachelordiploma is
behaald.

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp.

Overige informatie

De sectie Klinische Neuropsychologie zet zich in om een gevarieerd
aanbod van mogelijke Masterthese-onderwerpen samen te stellen. Een
overzicht van deze onderwerpen is beschikbaar op Canvas. De sectie
verzorgt jaarlijks (omstreeks juni) een voorlichtingsbijeenkomst over de
Masterthese, waarna studenten zich kunnen inschrijven voor de
beschikbare onderwerpen voor het komend academisch jaar. Direct daarna
vindt toewijzing van onderwerpen plaats op basis van loting.

Richtlijnen voor de M-these en beoordelingscriteria
worden uitvoerig beschreven in de M-these handleiding. Dit document is
op Canvas beschikbaar. De vorm van de M-these dient te voldoen aan
de richtlijnen van de APA (American Psychological Association). Deze
Engelstalige richtlijnen liggen ter inzage bij het secretariaat van de
afdeling. Het indienen van de these gebeurt digitaal op Canvas, en via
de e-mail naar de eerste en tweede beoordelaar.

Algemene informatie

Vakcode P_MTHNEUR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.V. Milders
Examinator dr. M.V. Milders
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege