M-These Orthopedagogiek

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen van de M-these zijn:
• Je hebt kennis gemaakt met de wetenschappelijke onderzoekspraktijk
door mee te werken aan een onderzoeksproject.
• Je kunt onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek opzetten en
uitvoeren
• Je kunt hedendaagse theorieën over en wetenschappelijk onderzoek naar
belangrijke onderwerpen en concepten binnen de orthopedagogiek
beschrijven en koppelen aan innovatieve en maatschappelijk relevante
probleemstellingen en onderzoeksvragen
• Je kunt wetenschappelijk onderzoek en artikelen kritisch evalueren,
sterke en zwakke punten benoemen en hiaten identificeren
• Je kunt adequate wetenschappelijke onderzoeksmethoden identificeren en
toepassen
• Je kunt je wetenschappelijke kennis, inzichten en onderzoeksresultaten
schriftelijke communiceren op academisch niveau
• Je kunt je wetenschappelijke kennis en inzichten koppelen aan de
orthopedagogische praktijk

Inhoud vak

Een academische masteropleiding leidt op tot zelfstandige
kennisontwikkelaars. Het doel van de masterthese is het (leren)
zelfstandig verrichten van empirisch onderzoek dat voldoet aan de
criteria voor wetenschappelijk onderzoek en de volledige verslaglegging
daarvan. In deze fase zal de student zich richten op het slaan van een
brug tussen theorie en praktijk: de kennis, inzichten en vaardigheden
die je tijdens de opleiding hebt verworven, worden toegepast in het
masterthese onderzoek. De these is dan ook een proeve van bekwaamheid in
het zelfstandig doen van onderzoek en de bijbehorende verslaglegging.
Wetenschappelijke kennis en academische vaardigheden, zowel
vakinhoudelijk als qua onderzoeksmethoden, komen hier bij elkaar.

In principe sluit je aan bij lopend onderzoek binnen de afdeling. Binnen
het onderzoeksproject waarbij je aansluit, verricht je
data-verzamelingstaken. De taken kunnen variëren per project. Het doel
is om studenten kennis te laten maken met de wetenschappelijke
onderzoekspraktijk. Iedere student schrijft een individuele M-these. Het
precieze onderwerp bepaal je in overleg met de begeleidende docent. Dit
is mede afhankelijk van de mogelijkheden binnen het onderzoeksproject.

Je werkt individueel en zelfstandig aan je onderzoek, op basis van een
eerder goedgekeurd onderzoeksvoorstel. De masterthese omvat een
inleiding, methode, resultaten, discussie en een literatuurlijst. De
masterthese wordt vormgegeven volgens de APA-richtlijnen en is in
wetenschappelijke vorm opgesteld waarbij blijk gegeven wordt van
academische schrijfvaardigheden.

Onderwijsvorm

De student en de docent maken samen afspraken over de werkwijze, de
dataverzameling en de vorm van de begeleiding. Iedere student heeft bij
de begeleiding van zijn of haar masterthese recht op 20 uur
begeleidingstijd van de begeleidende docent. Hieronder wordt tijd
verstaan die de begeleidende docent aan de betreffende student besteedt,
zowel contacttijd met de student als tijd die wordt besteed aan het
lezen en beoordelen van (delen van) de masterthese. De student heeft
recht op het inleveren van twee conceptversies van (delen van) de
M-these en feedback hierop van de begeleidende docent. Voor het krijgen
van feedback is een periode van 5-10 werkdagen een redelijke termijn. De
student levert conform de afspraken met de docent de gewenste stukken of
onderdelen aan.
De eindversie van de these wordt beoordeeld door twee beoordelaars aan
de hand van een standaard beoordelingsformulier en standaard criteria.
De eerste beoordelaar is meestal de begeleidende docent, de tweede
beoordelaar is een onafhankelijke docent. Voor de beoordeling van de
eindversie van de these geldt een nakijktijd van maximaal 20 werkdagen.

Toetsvorm

Het masterthese-voorstel wordt beoordeeld door de (eerste) begeleider(s)
aan de hand van de criterialijst zoals opgenomen in de
studiehandleiding.Dit is geen officiële beoordeling maar dient gezien te
worden als een tussentijdse evaluatie. De begeleider dient bij de
student aan te geven of het voorstel akkoord/ niet akkoord is.
Aan het eind van het traject wordt door de (eerste) begeleider (als deze
gepromoveerd is) en een tweede, onafhankelijke beoordelaar getoetst of
de masterthese voldoet aan de ‘criteria voor een proeve van academische
bekwaamheid’ (beschreven in studiehandleiding) met behulp van het
standaard beoordelingsformulier (te vinden op Canvas). De
beoordelingsformulieren worden eventueel in een eindgesprek met de
student(e) besproken.

Vereiste voorkennis

Er mag pas worden gestart met de M-these als de Bachelor succesvol is
afgerond. Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig geschikte
wetenschappelijke literatuur kunnen vinden, bestuderen en kritisch
kunnen beschouwen. Ook wordt verwacht dat zij een wetenschappelijke
tekst kunnen schrijven volgens de APA criteria en statistische analyses
kunnen uitvoeren kunnen beschrijven.

Literatuur

De gebruikte literatuur is afhankelijk van het gekozen thema, en de
student is verantwoordelijk voor het zelfstandig verkrijgen van passende
literatuur. Indien de student moeite heeft met het vinden van passende
literatuur zijn verschillende cursussen voor het zoeken van literatuur
voorhanden. Indien deze cursussen zijn doorlopen, of indien de student
aannemelijk kan maken dat deze goed heeft gezocht, kan met de docent
overlegd worden over aanvullende zoekstrategieën of over geschikte
literatuur/ informatiebronnen.

Verplichte literatuur:
- Handleiding M-these
- APA (2010). Publication manual of the American Psychological
Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological
Association. ISBN 9781433805615

Aanbevolen literatuur:
- APA-tutorial: http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm
- Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (4th ed.). London:
SAGE.


Afhankelijk van onderzoek door individuele student:
- Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive
approach (3rd ed., Applied social research methods series, Vol. 41).
Thousand Oaks, CA: SAGE. ISBN 9781412981194
- Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.,
Applied social research methods series, Vol. 5). Thousand Oaks, CA:
SAGE. ISBN 9781412960991

Relevante literatuur op betreffende onderzoeksgebied.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten tekenen op de reguliere manier in voor het vak M-these. De indeling bij de specifieke M-these projecten en begeleiders vindt plaats in de eerste week van e eerste week van het nieuwe academische jaar. De beschikbare projecten worden in de zomer bekend gemaakt op Canvas. Studenten kunnen tot eind augustus hun voorkeursprojecten (top 5) doorgeven, waarmee zo veel mogelijk rekening gehouden zal worden bij de indeling.

Algemene informatie

Vakcode P_MTHORTP
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A. Tharner
Examinator dr. A. Tharner
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege