Actoren in de rechtshandhaving

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de student na het volgen:

- kennis heeft van en inzicht heeft in de rol en taak van de
verschillende instanties en functionarissen die samen verantwoordelijk
zijn voor de handhaving van het strafrecht en de vervolging en afdoening
van strafbare feiten;
- deze kennis en inzichten op voorbeelden uit de strafrechtspraktijk kan
toepassen;
- van deze toepassing schriftelijk verslag kan doen en daarover een
mondelinge presentatie kan verzorgen.

Inhoud vak

Veel studenten weten wel ongeveer wie wat doet bij handhaving en
criminaliteitsbestrijding maar de vraag is natuurlijk: wie doet wat
precies? Het doel van het vak ‘Actoren in de Rechtshandhaving’ is om
antwoord te krijgen op die specifieke vraag. Na het volgen van het vak
hoort een student bijvoorbeeld te weten wat het verschil is tussen de
korpschef en de korpsbeheerder. Ook weet hij wat de dagelijkse
werkzaamheden zijn van een politieman. Wat zijn taken zijn, waar de
problemen en dilemma's in het werk zitten, hoe de samen verloopt met het
Openbaar Ministerie, wat de reclassering doet, hoe het er in
gevangenissen aan toe gaat en wat de samenhang is tussen politiële en
bestuurlijke handhaving.
Meer in het bijzonder geeft het vak inzicht in de lastige wisselwerking
tussen alle ‘actoren’ samen. Verwacht geen hemelbestormende theorieën,
maar nuttige, zakelijke basale kennis over het systeem: de
strafrechtketen.

De volgende actoren komen aan de orde:
- Politie
- Recherche
- Bijzondere opsporingsdiensten en toezichthouders
- Openbaar ministerie
- Advocatuur
- Rechterlijke macht
- Gevangeniswezen
- Reclassering
- Jeugdstrafrecht

Onderwijsvorm

Er zijn hoorcolleges en werkgroepen bij het vak Actoren in de
Rechtshandhaving.

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

- Bolhuis, M.P., Schoenmakers, Y.M.M. & Beijers, W.M.E.H. (2016).
Actoren in de strafrechtspleging (derde druk). Den Haag: Boom
Criminologie.
- Aanvullende artikelen.

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_ACTOR16
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. J.J. van der Kemp
Examinator dr. J.J. van der Kemp
Docenten dr. J.J. van der Kemp
dr. M.P. Bolhuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum