Onderneming en arbeid

2019-2020

Doel vak

Het verschaffen van inzicht in het complex van regels dat betrekking
heeft op arbeid in de context van het besturen en (re)organiseren van
een onderneming.
Na het met goed gevolg afsluiten van dit vak kan de student:
- de interactie tussen het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht,
pensioenrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht overzien bij
herstructurering van ondernemingen;
- complexe casus op het snijvlak van deze rechtsgebieden oplossen;
- juridische aspecten van strategische ondernemingsbeslissingen met
betrekking tot arbeid analyseren vanuit het perspectief van
verschillende stakeholders (zoals aandeelhouders, bestuurders,
schuldeisers, werknemersvertegenwoordigers en pensioenfondsen);
- zelfstandig ontwikkelingen in de genoemde rechtsgebieden doorgronden
en deze op hun juridische merites beoordelen.

Eindtermen: 1-2, 6, 9.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Context en achtergrond Onderneming en arbeid:

Met herstructurering van een onderneming wordt gestreefd naar oplossing
van financiële problemen, inperking van ondernemingsrechtelijke risico’s
of het benutten van strategische kansen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm
van wijziging van de juridische structuur van een concern, fusering,
overname of splitsing. Of via bijvoorbeeld een doorstart of het
beëindigen van ondernemingen.
Dit soort beslissingen hebben vaak gevolgen voor de factor arbeid,
bijvoorbeeld omdat werknemers inspraak hebben of omdat rekening moet
worden gehouden met financiële aanspraken van werknemers.
Voor het inschatten van kansen en risico’s bij herstructurering is
kennis van het toepasselijke arbeidsrecht en pensioenrecht noodzakelijk.
Voorbeelden van aspecten die moeten worden betrokken bij strategische
keuzes bij herstructureringen van ondernemingen zijn:
- de verplichte inschakeling van medezeggenschap en vakbonden;
- risico’s samenhangend met een gebondenheid aan cao’s en
pensioenverplichtingen;
- overname van personeel;
- de mogelijkheid van verzet tegen een faillissement of een doorstart;
- etc.
Bij zogenoemde due diligence onderzoeken zijn dergelijke aspecten
regelmatig van cruciaal belang bij het al dan niet slagen van een
transactie.

Te behandelen thema’s:
Thema’s die bij het vak Onderneming en arbeid aan bod komen zijn onder
meer:
- arbeidsrechtelijke relevante aspecten van de inrichting van een
onderneming, zoals de positie van de statutair bestuurder, de Raad van
Commissarissen en de Algemene vergadering van aandeelhouders;
- de aansprakelijkheid van bestuur en management;
- de factor arbeid bij concernherstructurering, juridische fusies en
overnames;
- de positie van werknemers bij insolventie en doorstart.

Onderwijsvorm

Werkgroepen. 2 x 2 uur werkgroep per week.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

De voorgeschreven literatuur zal op het intranet worden geplaatst
(Canvas).

Doelgroep

Dit vak is geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen
privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Behalve voor reguliere
studenten staat het vak ook open voor bijvakkers en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen wordt dat de student het vak Sociaal Recht van de
bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de VU heeft gevolgd, of een
soortgelijk vak bij een andere opleiding. Als alternatief wordt
aanbevolen om kennis te nemen van een handboek arbeidsrecht op
bachelorniveau, zoals W.H.A.C.M. Bouwens e.a., Schets van het Nederlands
Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk.

Algemene informatie

Vakcode R_AIOR
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
Examinator prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: