De algemene strafrechtspraktijk

2019-2020

Doel vak

• De student verkrijgt kennis en inzicht in de algemene
strafrechtspraktijk;
• De student oefent met het vinden, analyseren en op waarde
schatten van bronnen;
• De student leert zelfstandig te analyseren en te
redeneren;
• De student is in staat zich een oordeel te vormen over
diverse strafrechtelijke thema’s en daaromtrent een onderbouwd standpunt
in te nemen;
• De student leert zich kritisch op te stellen in het
strafrechtelijke debat en kan de relevantie en bruikbaarheid van de
daarin naar voren gebrachte argumenten beoordelen en bekritiseren;
• De student maakt kennis met enkele (ethische) dilemma’s
waarmee een jurist uit de strafrechtspraktijk te maken krijgt;
• De student kan actief deelnemen aan een debat over
dilemma’s en actualiteiten uit de strafrechtspraktijk en overtuigend
zijn mening aan anderen overbrengen.


Eindtermen 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21.

Inhoud vak

Het vak ‘De algemene strafrechtspraktijk’ maakt deel uit van de minor
‘Algemene rechtspraktijk’. In het vak wordt het strafrecht benaderd
vanuit het perspectief van de praktijkjurist, door verschillende, voor
hem belangrijke strafrechtelijke onderwerpen centraal te stellen. Deze
insteek sluit nauw aan bij het law in action-profiel van de faculteit.
In de strafrechtspraktijk spelen verschillende thema’s, zoals
media-aandacht voor strafzaken, de integriteit van togadragers, de
ZSM-werkwijze en de strafbeschikking, mediation in het strafproces en
herkenningsprocedures. Vraagstellingen die bijvoorbeeld aan bod komen,
zijn: wat voor gevolgen heeft het voor (de straf van) de verdachte als
hij uitvoerig en negatief in het nieuws is gekomen? Aan welke
zorgvuldigheidseisen moet een rechter voldoen, en kan een advocaat zijn
beroep nog uitoefenen als hij zich met criminele activiteiten
bezighoudt? Welke eisen worden gesteld aan het vonnis en aan de
motivering van het oordeel door de strafrechter? Deze en andere vragen
worden in het vak uiteengezet en nader bestudeerd aan de hand van
actuele thema's en strafzaken. Mede daarom is er veel aandacht en ruimte
voor meningsvorming en discussie, waardoor de stof tot leven komt. Van
studenten wordt dan ook verwacht dat ze actief meedoen, kritisch durven
te zijn en goed kunnen samenwerken. Ook komen professionals uit de
strafrechtspraktijk zelf aan het woord, aan wie kritische vragen kunnen
worden gesteld. De nadruk ligt niet alleen op het wettelijke kader, maar
nadrukkelijk ook op de belangen die voor de verschillende personen die
werkzaam zijn in de strafrechtspraktijk spelen en het proces
beïnvloeden. Door deze insteek maakt de student kennis met de boeiende
strafrechtspraktijk en de dilemma’s waarmee een strafrechtjurist te
maken krijgt, nu én later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Tentamen met open vragen.

Literatuur

Literatuur wordt nader via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_ASRP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. R.H. Jansen
Examinator mr. R.H. Jansen
Docenten mr. L. Kesteloo
mr. R.H. Jansen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: