Aansprakelijkheidsrecht

2019-2020

Doel vak

Bij dit vak leert de student:

- aan te geven welke rechtsregels op de diverse onderdelen van het
aansprakelijkheidsrecht gelden en deze regels doeltreffend toe te
passen. Dit impliceert het kunnen benoemen en toepassen van de eisen
waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis tot schadevergoeding op
grond van een onrechtmatige daad te doen ontstaan;
- met behulp van die rechtsregels oplossingen te bedenken voor
juridische problemen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Dit
impliceert het kunnen analyseren van een casus met het oog op het
formuleren van de te beantwoorden rechtsvraag, alsmede met het oog op
het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het gemotiveerd
en met behulp van de wet en (in de praktijk met name) de jurisprudentie
beantwoorden van die rechtsvraag;
- de samenhang tussen de verschillende rechtsregels en leerstukken op
het gebied van het aansprakelijkheidsrecht te begrijpen en van daaruit
verbanden kunnen leggen tussen de verschillende rechtsregels en
leerstukken;
- om te gaan met onvolkomenheden en open einden van het wettelijk
systeem, zoals die mede een rol spelen in de rechtspraak. Dit impliceert
inzicht in de beperkingen van het wettelijk systeem en een kritische
houding ten aanzien van de geldende rechtsregels en de wijze waarop deze
toepassing vinden in de rechtspraak.
- aan te geven wat de voornaamste therapeutische en anti-therapeutische
psychologische mechanismen zijn die een rol spelen bij de afwikkeling
van letselschade en te kunnen duiden welke eigenschappen van het proces
van afwikkeling van schade die positief of negatief kunnen werken met
betrekking tot de leniging van immateriële behoeften van benadeelden.

Eindtermen:
Het vak draagt bij aan veel van eindtermen van de opleiding. In het
bijzonder kunnen worden genoemd: 1, 5, 9, 12-14.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In dit vak wordt komende de volgende onderwerpen aan bod:

- De beperkingen van het wettelijke systeem van het
aansprakelijkheidsrecht, de centrale rol van rechtsvorming door de
rechter en problemen daarbij zoals 'verhullend motiveren';
- Persoonlijke aansprakelijkheid (vereisten voor persoonlijke
aansprakelijkheid, de rol van artikel 6:162 als grondslag voor
aanvullende juridische verplichtingen in tal van verhoudingen, diverse
gevaltypen van onrechtmatige daden);
- Kwalitatieve aansprakelijkheid;
- Schadevergoeding (waaronder csqn-verband, causale toerekening en de
kring van gerechtigden bij letsel- en overlijdensschade);
- Pluraliteit van schuldenaren (draagplicht en aansprakelijkheid);
- Meervoudige causaliteit;
- Het belang van de niet-financiële behoeften van de slachtoffers van
letselschade en de plaats van niet-financiële belangen in het
privaatrecht. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek leert ons dat mensen
die benadeeld zijn door een vergissing, fout of andere normschending,
herstel van rechtvaardigheid vooral zoeken in andere remedies, zoals
opheldering van de gang van zaken, erkenning van verantwoordelijkheid,
het aanbieden van verontschuldigingen, het verbinden van consequenties
en het voorkomen van herhaling. Schadevergoeding staat voor
rechtzoekenden zelf doorgaans veel minder centraal dan voor juristen en
het juridische systeem,

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (van 3 uur) en werkgroepen (van 3 uur). Er is geen
aanwezigheidsplicht, maar wel een voorbereidingsplicht. Een deel van de
tijdens de werkgroep te behandelen opgaven wordt tijdens de werkgroep in
groepsverband gemaakt.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Vereiste voorkennis

Voor studenten Notarieel recht:
- het vak Inleiding verbintenissenrecht.

Ingangseis studenten Rechtsgeleerdheid:
- geen aanvullende eisen

Literatuur

- Verheij, A.J., Onrechtmatige daad, Mon. BW, 2019 (8e druk).
- Voorts wordt een aanzienlijke hoeveelheid literatuur en rechtspraak
via Canvas toegankelijk gemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

VRAGEN
Vragen over het vak kunnen worden gericht aan de coördinator

Algemene informatie

Vakcode R_AansprHR
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Examinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Docenten prof. mr. A.J. Akkermans
dr. mr. K.A.P.C. van Wees

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: