Aard, omvang en schade van criminaliteit

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van kennis en inzicht:

- in de aard en omvang van diverse relevante vormen van criminaliteit;
- in de (gevolgen van het) slachtofferschap en de schade veroorzaakt
door deze vormen van criminaliteit;
- in de maatschappelijke context waarin de criminaliteit zich ontwikkelt
en manifesteert.

Het ontwikkelen van schriftelijke, mondelinge, analytische en
onderzoeksvaardigheden:
- het lezen, begrijpen en analyseren van Nederlandse en Engelstalige
wetenschappelijke literatuur en bronnen;
- het toepassen van theorieën omtrent aard, omvang en schade van vormen
van criminaliteit;
- het schrijven van een criminologisch paper en het mondeling
presenteren daarvan, in correct Nederlands;
- het kritisch beoordelen van het werk van studiegenoten en deze peers
van constructieve feedback voorzien.

Tot slot leren studenten reflecteren op het eigen leerproces, alsook het
sturen en plannen van dit eigen leerproces.

Inhoud vak

Het vak Aard, omvang en schade van criminaliteit richt zich op thema’s
uit de beschrijvende criminologie. Aan de hand van een aantal
hoofdvragen wordt iedere week een ander criminaliteitsfenomeen
besproken. Enkele van deze criminaliteitsfenomenen zijn georganiseerde
criminaliteit, zedencriminaliteit, cybercrime, witteboordencriminaliteit
en internationale misdrijven. Vragen die worden behandeld zijn: Hoe komt
het dat de uiteenlopende vormen van criminaliteit soms moeilijk te
definiëren zijn? Waarom wordt de criminaliteit als een probleem gezien?
Wat zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de
criminaliteit? Op welke wijze is de criminaliteit te meten en welke
problemen doen zich daarbij voor? In hoeverre is de criminaliteit
schadelijk en voor wie?
De hoofdvragen worden aan de hand van uiteenlopende
criminaliteitsfenomenen besproken. In de practica is ruimte voor een
concrete toepassing van de begrippen en thema’s uit de beschrijvende
criminologie, die in de colleges aan bod komen. De
criminaliteitsfenomenen uit de hoorcolleges worden door de studenten
verder uitgediept door middel van papers, paperpresentaties en peer-
reviews, waarbij studenten elkaars werk beoordelen en helpen verbeteren.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Het paper dat studenten schrijven gaat over een door henzelf
gekozen criminaliteitsfenomeen, waar ze zelf relevante literatuur
over moeten zoeken en idealiter ook ingaan op de
maatschappelijke relevantie van hun paper.

Samenwerking met de praktijk
Een aantal van de hoorcolleges worden gegeven door gastdocenten,
die wel ook aan de faculteit verbonden zijn, maar bijvoorbeeld
ook in de praktijk werken. Zij geven college over hun
expertise gebied.

Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Studenten moeten een paper schrijven a.d.h.v. o.a. criminologische
literatuur. Ook voor het tentamen wordt sociaal wetenschappelijke
literatuur voorgeschreven.

Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Dit vak legt bepaalde criminologische onderzoeksproblemen zoals
het dark number, registratie problemen, aangifte en
opsporingsproblemen etc. uit aan de hand van concrete
criminaliteitsvormen en deze elementen komen ook terug bij het
schrijven van de paper.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte practica

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper

Literatuur

Wordt in de studiehandleiding op Canavs bekend gemaakt.

Algemene informatie

Vakcode R_AardOS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. M. Weulen Kranenbarg
Examinator dr. M. Weulen Kranenbarg
Docenten dr. M.P. Bolhuis
prof. dr. E.R. Kleemans
prof. dr. mr. W. Huisman
dr. J. van Wijk
dr. M. Weulen Kranenbarg
dr. J. Verbruggen
N. Versteege
I. Regan MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum