Actualiteiten internetrecht

2019-2020

Doel vak

Het behandelen van belangrijke vraagstukken van internetrecht en de
oplossingen die daarvoor op basis van huidig en komend nationaal en
internationaal recht worden geboden. Tijdens het vak wordt inzicht
verschaft in de problemen die zich bij rechtsvorming op internet
voordoen en wordt verwacht dat een bijdrage wordt geleverd aan oplossing
daarvan.

Hierbij dienen de juridische problemen vanuit verschillende deelgebieden
op een integratieve manier te worden benaderd. Complexe casus worden
diepgaand geanalyseerd en juridische oplossingen moeten zelfstandig
worden aangedragen. De literatuur en juridische bronnen worden diepgaand
geanalyseerd en geïnterpreteerd en kritisch beschouwd, ook in de Engelse
taal en op nieuwe rechtsgebieden.

Inhoud vak

Het internetrecht is als geen ander juridisch domein dynamisch en de
keuze voor de onderwerpen van deze cursus wordt dan ook ingegeven door
de actualiteit. De literatuur wordt aangevuld met online materiaal en
(zeer) recente jurisprudentie. Mogelijke onderwerpen zijn: privacy,
auteursrecht, aansprakelijkheid van tussenpersonen, online
geschillenoplossing, cyberwar.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, discussie werkgroepen.

Toetsvorm

Werkstukken en presentatie.

Literatuur

Wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau;

heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimal één
deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het nationale en internationale recht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)
rechtsregels afleiden uit concrete gevallen (inductie)

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat

Algemene informatie

Vakcode R_Act.intern
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. A.R. Lodder
Examinator prof. mr. A.R. Lodder
Docenten dr. mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. ir. A.P. Engelfriet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: